Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Według nowego prawa sądy rodzinne będą mogły stosować wobec nieletnich wyłącznie jeden z dotychczasowych środków wychowawczych – umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW). Kierowanie do młodzieżowych ośrodków socjoterapii odbywać się będzie wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na podstawie orzeczenia wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym przez zespół z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.