Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy, jeśli stwierdzono czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczność zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Jest ono podstawą roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych.

Są to:

  • wynagrodzenie chorobowe (przysługuje przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym)
  • zasiłek chorobowy (od 34 dnia zwolnienia, wypłaca je ZUS).

Przysługują one za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wysokość wynagrodzenia chorobowego może być ustalona w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy korzystniej niż wynika to z kodeksu pracy,

Zwolnienie lekarskie jest wiążące. Jeżeli pracownik w czasie korzystania ze zwolnienia będzie wykonywał inną pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, to straci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W konsekwencji pracownik nie otrzyma też wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie przysługuje ono w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Musisz odzyskać zdrowie

Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy i w czasie jego trwania pracownik nie może podejmować czynności sprzecznych z tym celem (zob. wyrok SN, sygn. akt SN U I PKN 638/00, Pr.Pracy 2002/1/35). Musi więc przestrzegać wskazań lekarskich, np. nakazu leżenia w łóżku, zakazu wykonywania różnych prac domowych czy pracy w gospodarstwie rolnym.

Adnotacja na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić" nie usprawiedliwia wykonywania przez niego pracy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską (zob. wyrok s. apel. w Katowicach z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01).

Pracujesz, stracisz zasiłek

Należy pamiętać, ze ZUS oraz płatnicy składek, czyli pracodawcy, są uprawnieni do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz do ich formalnej kontroli. Nie ma znaczenia, w którym dniu przebywania na zwolnieniu lekarskim chory będzie pracował, a więc czy będzie to na początku, czy w ostatnim dniu zwolnienia.

Zawsze utrata zasiłku chorobowego obejmuje cały okres objęty zwolnieniem. Nieważne jest też, czy praca była wykonywana przez kilka dni, czy też przez godzinę lub kilkanaście minut.