Czy można zatrudnić młodocianego?Podatnik prowadzi w Ustce punkt z lodami i goframi. Chce zatrudnić dwie 17-letnie pracownice na czas wakacji. Czy przepisy pozwalają na zatrudnienie młodocianych pracowników? Kodeks pracy przewiduje, że dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 16 lat, ukończyli gimnazjum oraz przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Trzeba jednak pamiętać, że osoby młodociane nieposiadające kwalifikacji zawodowych mogą być zatrudniane jedynie w celu przygotowania zawodowego.Pracodawcy omijają te regulacje, zawierając z młodymi osobami umowy o dzieło lub umowy-zlecenia.Podstawa prawnaArt. 190 – 193 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).Czy dochód z pracy uwzględnia rodzic?Syn podatnika (16 lat) pracuje w czasie wakacji w pizzerii. Podstawą zatrudnienie jest umowa o pracę. Czy taki zarobek rodzice powinni ująć w swoich rozliczeniach z fiskusem? Od dochodów uzyskiwanych przez osoby młodociane pobierane są zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości takiej jak wskazane dla poszczególnych rodzajów umów. Jednak w przypadku uzyskiwania przez małoletniego dochodu z tytułu umowy o pracę czy np. umowy-zlecenia dochód ten nie jest doliczany do dochodu rodziców, lecz jest wykazywany w odrębnych zeznaniach podatkowych podpisywanych przez rodziców małoletniego jako przedstawicieli ustawowych.Ustawa o PIT przewiduje, że rodzice doliczają do swoich dochodów zarobki dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.Podstawa prawnaArt. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).Czy umowa o dzieło będzie korzystna?Dziecko podatnika jest w drugiej klasie liceum. Chce podjąć pracę na okres lata. Czy najkorzystniejsza będzie dla niego umowa o dzieło, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe? W ramach prac wakacyjnych najczęściej wykorzystywanymi formami zatrudnienia są umowy o dzieło, zlecenia oraz o pracę.Najkorzystniejszą pod względem wysokości obciążeń formą zatrudnienia jest umowa o dzieło. Główną jej zaletą jest fakt, że dochód uzyskiwany na jej podstawie nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne oraz że istnieje możliwość zastosowania 20-proc. ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie od dochodu uzyskiwanego przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło pobiera się zaliczkę na podatek w wysokości 18 proc. uzyskanego przez podatnika dochodu.Kolejną atrakcyjną dla pracodawców i pracowników formą zatrudnienia jest umowa-zlecenia. W przypadku wykonywania pracy na jej podstawie również dojdzie do powstania po stronie pracodawcy obowiązku pobrania 18-proc. zaliczki na podatek obliczonej przy zastosowaniu 20-proc. kosztów. Atrakcyjność wakacyjnego zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia dotyczy przede wszystkim osób uczących się, które nie przekroczyły 26. roku życia, które w okresie wakacyjnym podejmują zatrudnienie, bowiem w ich przypadku od umowy-zlecenia nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne.Najmniej korzystną pod względem finansowym formą zatrudnienia jest umowa o pracę, gdzie dochodzi do obowiązku uiszczania podatku bez możliwości zastosowania ryczałtowych 20-proc. kosztów. Dodatkowo uzyskiwanie przez pracowników dochodu z umowy o pracę powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społecznie, niezależnie od tego, czy pracownik jest osobą uczącą się czy nie.Podstawa prawna Czy każdą złotówkę trzeba wykazać?Córka podatniczki pracuje w wakacje przy zbiorach owoców sezonowych. Jej zarobki to 4 – 6 zł za godzinę pracy. W sumie zarobi ok. 1,5 tys. zł, które przeznaczy na zakup podręczników do szkoły. Czy te pieniądze trzeba będzie opodatkować? Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.Oznacza to, że każdą zarobioną złotówkę, nawet tę przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych, trzeba będzie wykazać w zeznaniu. W takim przypadku, gdy dochód to 1,5 tys. zł, podatek wyniesie 0 zł i wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.Podstawa prawnaArt. 9, 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).Czy zarobki zagraniczne rozlicza się w PIT?Podatnik planuje wyjechać ze swoją niepełnoletnią córką na dwa miesiące do Londynu. Nie wyklucza podjęcia tam pracy zarobkowej zarówno przez siebie, jak i córkę. Czy zarobki uzyskane w Wielkiej Brytanii będą interesowały polski urząd skarbowy? Wyjazd w celach zarobkowych za granicę na okres wakacji nie zmienia podatkowego statusu osoby wyjeżdżającej, tj. nadal pozostaje ona polskim rezydentem podatkowym z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym oraz zobowiązana jest wywiązywać się z istniejących w kraju obowiązków.Przy definiowaniu ciążących na podatniku obowiązków podatkowych istotną rolę odgrywa kraj, w którym podatnik wykonuje pracę za granicą. Polacy najczęściej wyjeżdżają w poszukiwaniu wakacyjnej pracy do Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Niemiec.Na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę zarówno z Wielką Brytanią, jaki i Niemcami, dochody uzyskiwane przez Polaków w tych krajach są co do zasady zwolnione w Polsce z opodatkowania. Jednak w sytuacji uzyskiwania dochodów również w Polsce zarobki brytyjskie będą mieć wpływ na wysokość podatku płaconego w kraju od zarobków polskich (metoda unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenia z progresją).W przypadku zaś metody odliczenia proporcjonalnego (stosowanej np. w przypadku dochodów z Holandii) istnieje obowiązek zapłaty podatku w Polsce od dochodu zagranicznego z jednoczesnym prawem uwzględnienia podatku zapłaconego za granicą. Jeśli za granicą zapłacony podatek był niewielki lub nie wystąpił, podatnicy muszą liczyć się z dopłatą podatku w Polsce. Pewne złagodzenie tej sytuacji da tzw. ulga abolicyjna, dzięki której podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne różnicę w podatku wynikającą z ustawy abolicyjnej (najczęściej jest to kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych).Podstawa prawnaArt. 3, 9, 10, 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).Czy po powrocie trzeba wpłacić podatek?Podatniczka razem ze swoim niepełnoletnim synem wróciła po miesięcznej pracy w Danii. Zarobili tam ok. 10 tys. zł. Czy powinni dopełnić jakichś obowiązków podatkowych? Gdy dochód zagraniczny nie podlega zwolnieniu z podatku, należy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wrócił do kraju, samodzielnie wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uniknąć komplikacji przy jej obliczeniu, podatnicy przed powrotem do Polski powinni poprosić zagranicznego pracodawcę o stosowne zaświadczenia o dochodach potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów za granicą, datę ich uzyskania, a także wysokość podatku zapłaconego za granicą oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.Podstawa prawnaArt. 3, 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).Czy konieczne będzie złożenie PIT-36?16-letni podatnik pracuje w czasie wakacji w Niemczech. W trakcie roku w weekendy pracuje w Polsce w restauracjach. Czy będzie musiał złożyć PIT-36? Przy uzyskaniu dochodów zagranicznych i polskich po zakończeniu roku podatkowego rozliczenia dochodów należy dokonać przez złożenie zeznania podatkowego (PIT-36). Do zeznania dołączany jest załącznik PIT/ZG.Konieczność złożenia zeznania nie wystąpi tylko w przypadku braku dochodów krajowych, pod warunkiem że stosowaną metodą unikania podwójnego opodatkowania dla dochodów zagranicznych będzie metoda wyłączenia z progresją.Podstawa prawnaArt. 3, 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Reklama