Sąd postanowił, że pieczę nad dzieckiem będzie sprawowała matka. Natomiast ojcu przyznał prawo do utrzymywania z nim kontaktów.

Reklama

– Czy matce za uniemożliwianie takich kontaktów będzie grozić jakaś kara finansowa – pyta Zuzanna z Bielska-Białej.

Tak. Sąd będzie mógł zagrozić wydaniem nakazu zapłaty matce sprawującej pieczę nad dzieckiem i uniemożliwiającej mu kontakty z ojcem. W przypadku gdy w dalszym ciągu będzie je uniemożliwiała, sąd nakaże jej zapłatę kwoty, której wysokość ustali stosownie do liczby naruszeń oraz jej sytuacji majątkowej.

Takie uprawnienia sąd otrzyma na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Wydaniem nakazu zapłaty sąd może zagrozić osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki związane z kontaktami z dzieckiem wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Pieniądze uzyskałaby osoba uprawniona do kontaktów.

Wydaniem nakazu zapłaty sąd może zagrozić również osobie posiadającej prawo widywania się z dzieckiem, albo której zakazano kontaktów, bo narusza swoje obowiązki i przykładowo wbrew zakazowi usiłuje się z nim kontaktować.

Gdy samo zagrożenie nie poskutkuje, to wówczas sąd wyda nakaz zapłaty. Osoba zobowiązania do płacenia będzie mogła złożyć zażalenie na postanowienie sądu wydane w tej sprawie. Natomiast nakaz zapłaty będzie stanowił tytuł wykonawczy i w celu wyegzekwowania go nie trzeba nadawać mu klauzuli wykonalności.

Osoba, której sprawujący pieczę nad dzieckiem uniemożliwił kontakt z nim, będzie mogła również żądać zwrotu uzasadnionych wydatków, które poniosła w związku z przygotowaniami do tego kontaktu. Sąd przyzna jej tę kwotę w postanowieniu, na które przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu w sprawie przyznania tych kosztów będzie tytułem wykonawczym i aby na jego podstawie wszcząć egzekucję zasadzonej kwoty, nie jest potrzebna klauzula wykonalności.

Nowe przepisy wejdą w życie 13 sierpnia 2011 r.

Ważne!

Nakaz zapłaty będzie stanowił tytuł wykonawczy i w celu wyegzekwowania go nie trzeba nadawać mu klauzuli wykonalności

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 144, poz. 854).