Terminy wybrane przez pracownika są dla pracodawcy wiążące. Jeśli chodzi o rozpoczęcie urlopu wychowawczego, wniosek o urlop pracownik powinien złożyć na dwa tygodnie przed wskazaną datą rozpoczęcia. Jeżeli pracownik nie złożył wniosku z zachowaniem tego terminu, pracodawca udzieli mu urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.
Reklama
Urlop wychowawczy rozpoczyna się, co do zasady, i kończy z dniem wskazanym we wniosku. Może jednak zakończyć się wcześniej z inicjatywy pracownika. Istnieje bowiem możliwość powrotu do pracy w terminie wcześniejszym niż ten wskazany we wniosku o urlop. Kodeks pracy wskazuje tu dwie możliwe sytuacje. Po pierwsze pracownik może wrócić do pracy w każdym czasie. Jest to jednak uzależnione od uzyskania zgody pracodawcy. Kodeks pracy nie określa żadnych szczegółowych wymagań ani co do formy powiadomienia pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy, ani co do formy wyrażenia przez pracodawcę zgody na ten powrót, zalecane jest jednak forma pisemna.
Pracownik może również powrócić do pracy bez zgody pracodawcy po uprzednim poinformowaniu go o zamiarze podjęcia pracy najpóźniej 30 dni przed planowanym powrotem.
Jeśli dojdzie do rezygnacji z urlopu wychowawczego, pracodawca jest zobowiązany przyjąć pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. W przypadku gdy nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi stanowisko równorzędne w stosunku do stanowiska zajmowanego przed urlopem lub inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. Co więcej, pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe wynagrodzeniu, które otrzymują pracownicy na tym samym stanowisku, które zajmował ten pracownik przed urlopem.