Omawiana przerwa następuje na wniosek pracownicy. Należy załączyć do niego zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres hospitalizacji dziecka. Taki wniosek jest wiążący dla pracodawcy. Po wyjściu dziecka ze szpitala pracownica kontynuuje urlop macierzyński, wykorzystując jego pozostałą część.
Reklama
Regulacja ta nie ma natomiast zastosowania w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica nie może więc przerwać takiego urlopu na czas przebywania dziecka w szpitalu. Ponadto pracownica pobierająca w tym czasie zasiłek macierzyński nie nabywa w tym samym okresie prawa do dodatkowego świadczenia z tytułu choroby dziecka (np. zasiłku opiekuńczego). Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pracownica łączy dodatkowy urlop macierzyński ze świadczeniem pracy u pracodawcy udzielającego jej tego urlopu.
Jeżeli pracownica przy jednym porodzie urodziła jedno dziecko, to w 2011 roku należy się jej do dwóch tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a gdy urodziła co najmniej dwójkę dzieci – do trzech tygodni takiego urlopu. Tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Jego przyznanie następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem fakultatywnej części urlopu. Pracodawca musi respektować decyzję pracownicy o skorzystaniu z omawianego uprawnienia.
Zatrudniona, której przysługuje dodatkowy urlop macierzyński, może łączyć przebywanie na tym urlopie z wykonywaniem obowiązków pracowniczych u pracodawcy udzielającego jej tego urlopu – w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Dodatkowego urlopu udziela się wówczas na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie obowiązków następuje na pisemny wniosek podwładnej składany na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem pracy. Jego obligatoryjnymi elementami są: określenie wymiaru czasu pracy i okresu, przez który pracownica zamierza łączyć pobyt na dodatkowym urlopie macierzyńskim ze świadczeniem pracy. Również taki wniosek musi być uwzględniony przez pracodawcę.