Program będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej 2009 – 2014 i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Uwagi i komentarze mogą być zgłaszane do 26 stycznia 2012 r. W jego ramach zostanie m.in. przeprowadzona ogólnopolska kampania społeczna, szkolenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz dla osób prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Ponadto gminy i powiaty będą mogły się ubiegać o dotację na realizację zadań nałożonych na nie przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.