Biuro Porad Obywatelskich - świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców Warszawy i okolic. Biuro działa tylko na terenie Warszawy. Porady udzielane są osobiście, dlatego należy wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie. Termin spotkania można również ustalić za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail w ramce).

Związek Biur Porad Obywatelskich udziela darmowych porad mieszkańcom innych miejscowości. Jego oddziały działają na terenie całego kraju. Informacje o nich możesz uzyskać telefonicznie.

Fundacja Academia Iuris oferuje swoją pomoc potrzebującym (m.in.: najuboższym, bezrobotnym, samotnym matkom). Darmowych porad udzielają tu studenci i absolwenci wydziałów prawa. Pomoc świadczona jest przez cały rok, a punkty poradnictwa organizowane są przy parafiach. Fundacja nie udziela porad przez telefon (telefonicznie należy tylko umówić się na spotkanie).

Klinika Prawna, działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, to kolejne miejsce, gdzie możesz zwrócić się o poradę. Studenci pod okiem swoich wykładowców doradzają i pomagają przygotowywać np. pisma procesowe. Tego typu porad udzielają również podobne instytucje działające przy większości uczelni w Polsce. Pełen wykaz takich instytucji znajdziesz np. na stronie Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Warto jednak pamiętać, że poradnie i kliniki uniwersyteckie na czas wakacji zawieszają swoją działalność. lCentrum Pomocy Rodzinie również zatrudnia prawników świadczących bezpłatną pomoc prawną. Adresy placówek uzyskasz w starostwie powiatowym lub na stronie www.bazy.ngo.pl. O adresy innych organizacji udzielających podobnej pomocy pytaj np. w ośrodkach pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania.

Niektóre kancelarie prawne także świadczą pomoc za darmo. Informacji o możliwości skorzystania z takiej pomocy udziela np. Okręgowa Rada Adwokacka. Pamiętaj jednak, że bezpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zwracając się o poradę, musisz więc liczyć się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia o swoich dochodach lub pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych. Warto też wcześniej zadzwonić lub na stronie WWW sprawdzić zasady udzielania porad. Darmową poradę prawną możesz uzyskać w:
• Biurze Porad Obywatelskich, W-wa, ul. Gałczyńskiego 3; tel. 0-22 828 12 95; e-mail: bpo@free.ngo.pl;
• Związku Biur Porad Obywatelskich, tel.: 0-22 622 55 54;
• Fundacji Academia Iuris: www.academiaiuris.pl; tel. 0-22 498 72 30;
• Klinice Prawnej: www.fupp.org.pl; <http://www.fupp.org.pl/> zakładka - poradnie;
• Okręgowej Radzie Adwokackiej: www.adwokatura.pl, zakładka - ORA.
• Uniwersyteckiej Poradni Prawnej www.fupp.org.pl; w zakładce - poradnie.