Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego odebrała przesłane pocztą świadectwo pracy, z treści którego wynika, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, w związku z likwidacją zakładu pracy. Pracownica nic nie wie o likwidacji zakładu pracy, a nadto nie ustalała z pracodawcą żadnych kwestii związanych z ewentualnym rozwiązaniem umowy o pracę. Ponieważ jest w trakcie urlopu wychowawczego, zastanawia się, czy powinna podejmować jakieś działania, czy też to, że jest w okresie ochronnym, dostatecznie ją zabezpiecza.

Ekspert radzi

Przede wszystkim brak reakcji pracownika na oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy spowoduje skutek rozwiązujący, nawet jeśli pracodawca nie dotrzymał prawem przewidzianych zasad postępowania.

Przesłane pracownicy świadectwo pracy można odczytywać jako oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Ponieważ jednak nie doszło do żadnych ustaleń dotyczących formy tego rozwiązania, pracodawca powinien zachować prawem przewidzianą formę właściwą dla wypowiedzenia umowy o pracę. Ponieważ takiej formy nie dotrzymał, nie wypowiedział umowy o pracę, nie poinformował pracownicy o sposobie i terminie odwołania od wypowiedzenia. Uwzględniając te właśnie okoliczności pracownica powinna złożyć pozew o przywrócenie do pracy wraz z wnioskiem o przywrócenie jej terminu do złożenia odwołania, gdyż nie została powiadomiona przez pracodawcę o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych.

Przed sądem pracodawca będzie musiał wykazać, że rzeczywiście nastąpiła likwidacja pracodawcy. Jeśli zostanie to udowodnione, zaś pracownica wykaże brak jakichkolwiek ustaleń z pracodawcą na temat rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, wówczas są pełne szanse na wygranie sporu. Jeżeli jednak zakład pracy został zlikwidowany (lub jest w trakcie likwidacji) dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę także z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym.

Sąd może uznać, że przywrócenie do pracy w takiej sytuacji jest niecelowe (lub niemożliwe) i może w związku z tym zasądzić na rzecz pracownicy odszkodowanie w wysokości nie niższej od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Zwraca na to uwagę SN – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uchwale z 11 lutego 1992 r. (I PZP 7/92, OSNC 1992/9/151) w której wyjaśniono, że pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie art. 361 par. 1 k.p. skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązał się z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna

Art. 45, art. 1861 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).