19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 205, poz. 1212).

Reklama

Wśród najważniejszych zmian znajduje się wprowadzenie odmiennego niż dotychczas sposobu obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych. Zawężeniu ulegnie też grupa osób, którym będą przysługiwać świadczenia pielęgnacyjne – nie otrzymają go osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ma to skutkować wykluczeniem fikcyjnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez dalszych członków rodziny, którzy w rzeczywistości nie są w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną, gdyż sami wymagają pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Zmianie ulegną również zasady zatrzymywania prawa jazdy osobom, które uchylają się od płacenia alimentów.

Ustawa w swojej zasadniczej części wchodzi w życie 1 styczna 2012 r., z wyjątkiem zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zaczęła obowiązywać 14 października 2011 r.