Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23817/11).
Reklama
Jedynie w przypadku gdy obowiązek utrzymania dziecka realizowany jest w postaci alimentów, tj. świadczenia pieniężnego płatnego w wysokości oznaczonej kwotowo, to tego rodzaju świadczenie stanowi przychód do opodatkowania. Alimenty wolne są jednak od podatku dochodowego, jeżeli wypłacane są na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Zgodnie z art. 133 par. 1 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Resort poinformował również, że przepisy ustawy o PIT nie mają zastosowania do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W sytuacji zatem, gdy rodzic przekazuje dziecku środki pieniężne będące darowizną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, to nie stanowią one przedmiotu opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.