Osoba, która samotnie wychowuje dziecko i otrzymuje na nie zasiłek rodzinny, ma też prawo do specjalnego dodatku z tego tytułu. Wynosi on 170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Zgodnie z art. 11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) dodatek przysługuje tylko w sytuacjach, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, bo ten nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Reklama

Jeżeli więc w trakcie otrzymywania dodatku nastąpi uznanie dziecka, rodzic straci do niego prawo. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ojcostwo musi wynikać z aktu urodzenia dziecka lub wyroku sądu w tej sprawie. Dodatek nie będzie przysługiwał od pierwszego pełnego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym ojciec dziecka uznał je przed urzędnikiem stanu cywilnego lub w którym jego ojcostwo zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

To oznacza, że jeżeli rodzic przyniesie do gminy wyrok sądu, który ustala ojcostwo dziecka np. od 1 czerwca, a który uprawomocnił się 20 sierpnia, dodatek nie będzie przysługiwał od 1 września. Rodzic nie musi też w takiej sytuacji zwracać świadczeń wypłaconych od czerwca, bo nie będą one świadczeniami nienależnie pobranymi. Co więcej, jeżeli sąd zadecydował jednocześnie o ustaleniu alimentów od 1 czerwca, rodzic otrzyma za ten okres zarówno dodatek do zasiłku, jak i świadczenia alimentacyjne.