Od 21 maja 2011 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o wjeździe na terytorium Polskiej, pobycie oraz wyjeździe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Do ustawy wprowadzony został nowy przepis przyznający prawo pobytu dziecku obywatela UE, który był zatrudniony w Polsce, ale nie zachował prawa pobytu. Chodzi o przypadki, gdy przebywające w Polsce dziecko uczy się tu lub studiuje. Wówczas prawo pobytu będzie przysługiwało dziecku do czasu zakończenia przez nie nauki lub studiów.
W nowelizacji uregulowano również sytuacje rodziców dzieci. Otóż rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem będzie przysługiwać prawo pobytu do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Prawo to będzie przysługuje także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal wymaga ono obecności i opieki tego rodzica, aby kontynuować i ukończyć naukę.
Jak podkreślono w uzasadnieniu zmian, nowe przepisy mają zabezpieczyć prawa dziecka pod względem równego traktowania w dostępie do kształcenia. Nowelizacja zagwarantuje też prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, a także pozwoli w pełni korzystać z zasady integracji rodzin.
Reklama
Reklama
Podstawa prawna
Art. 1 – 2 ustawy z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. nr 92, poz. 532).