Podatniczka ma niepełnosprawnego 46-letniego syna, który otrzymuje dodatek pielęgnacyjny przyznany na podstawie decyzji ZUS oraz rentę, która rocznie wynosi około 9 tys. zł. Syn ma orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki drugiej osoby.

Reklama

– Czy w zeznaniu podatkowym mogę odliczyć od podatku 1112,04 zł z tytułu ulgi prorodzinnej – pyta pani Jadwiga z Białegostoku.

Ulgę prorodzinną mogą odliczać od podatku m.in. rodzice dzieci niepełnosprawnych, bez względu na ich wiek. Warunkiem jest otrzymywanie przez dziecko jednego ze świadczeń, tj. zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej.

Ponadto zasadą jest, że ulga na dzieci dorosłe przysługuje podatnikom utrzymującym dzieci w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać – w całości lub w części – na osobistych staraniach mających na celu utrzymanie lub wychowanie osoby niepełnosprawnej. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne ciążące na pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Oznacza to, że osoby, które wykonują obowiązek alimentacyjny względem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z zapewnieniem mu – w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz stałym (na co dzień) współudziałem w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnego dziecka, uprawnione są do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Syn podatniczki otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, a zatem spełnia wszystkie warunki do tego, aby był objęty ulgą prorodzinną. W konsekwencji matce przysługuje prawo do odliczenia od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym kwoty 1112,04 zł.

Magdalena Majkowska

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4 pkt 2, 27f ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).