Pracownica wypowiedziała umowę o pracę. W ostatnim miesiącu wypowiedzenia poinformowała ona pracodawcę, że zaszła w ciążę i wycofuje wypowiedzenie. Pracodawca nie wyraził na nie zgody, gdyż zatrudnił już na jej miejsce pracownika. Poza tym w dniu wypowiadania umowy o pracę pracownica nie była w ciąży w związku z tym jej umowa o pracę rozwiąże się.

Reklama

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 par. 1 k.p.).

Natomiast pracownica ma prawo uchylić się od oświadczenia woli (czyli złożonego przez nią wypowiedzenia albo zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), jeżeli w chwili wypowiedzenia umowy czy zawierania porozumienia nie wiedziała o stanie ciąży. Złożyła bowiem oświadczenie pod wpływem błędu.

Pracownica powinna złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków tego oświadczenia w terminie przewidzianym do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy po przywróceniu do niej, licząc od chwili wykrycia błędu, czyli 7 dni – art. 48 par. 1 k.p. (wyrok SN z 19 marca 2002 r., I PKN 156/01, niepubl.).

Uprawnień takich jak powyższe nie ma natomiast pracownica, która wypowiedziała umowę o pracę, a następnie zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z s3 lutego 1993 r., I PZP 72/92, LEX nr 56806). Nie złożyła bowiem oświadczenia pod wpływem błędu. To samo dotyczy pracownicy, która nie była w ciąży w momencie złożenia oferty rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron bądź zgody na takie porozumienie, a zaszła w ciążę po tej dacie. W tych trzech wymienionych przypadkach dojdzie do rozwiązania umowy o pracę.

Natomiast w innej sytuacji jest pracownica, która zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, ale której to pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Wówczas do zwolnienia nie dojdzie. Pracodawcę obowiązuje bowiem zakaz rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna

Art. 48 par. 1, art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).