Katarzyna Gospodarowicz

Reklama

prawnik z KNaciskancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.

Umowa o pracę na czas zastępstwa może zostać zawarta tylko w celu zastąpienia innego pracownika, zwłaszcza jeżeli przebywa on na urlopie (wypoczynkowym, wychowawczym, macierzyńskim, bezpłatnym) albo jest nieobecny z powodu choroby.

Jeżeli pracodawca uzna, że istnieje konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy na czas określony (art. 25 par. 1 zd. 2 k.p.). Długość trwania tej umowy jest zdeterminowana długością usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika. Termin, do jakiego umowa ma trwać, można określić konkretną datą wynikającą z przewidywanej nieobecności zastępowanego pracownika lub zakończeniem nieobecności.

Umowa o pracę na czas zastępstwa trwa aż do chwili powrotu do pracy zastąpionego pracownika albo też do momentu ustania jego stosunku pracy (np. przez wypowiedzenie lub w następstwie śmierci). Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony następuje z upływem czasu, na który była ona zawarta, bez potrzeby jej wypowiadania (wyrok SN z 5 czerwca 1987 r., I PR 22/87, niepublikowany).

Spośród umów terminowych umowa na zastępstwo jest dla pracownika najmniej korzystna, zarówno z tego względu, że z reguły czas jej trwania jest w dużym stopniu nieprzewidywalny (np. z powodu niepewności co do czasu trwania usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika), jak i z tego względu, że – inaczej niż umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa o pracę na okres próbny – nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (także wtedy, gdy termin jej rozwiązania przypada po upływie trzeciego miesiąca, a przed dniem porodu). Różnice te uzasadnione są charakterem tej umowy i koniecznością zagwarantowania zastępowanemu pracownikowi możliwości powrotu na dotychczasowe miejsce pracy po ustaniu usprawiedliwionej nieobecności. Jedynie zawarcie nowej umowy na czas zastępstwa mogłoby przedłużyć trwanie stosunku pracy.

W przedstawionym przez czytelnika stanie faktycznym umowa o pracę na zastępstwo zostanie rozwiązana w momencie powrotu do pracy zstępowanej pracownicy, natomiast umowa z pracownicą ją zastępującą nie zostanie przedłużona do dnia porodu.

Podstawa prawna

Art. 25 par. 1 zd. 2, art.177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).