Reklama

Rodzice, którzy osiągają dochody nieprzekraczające 504 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny, mogą się ubiegać o zasiłek na dzieci. Jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka. Do zasiłku przysługują też różnego rodzaju dodatki, np. gdy w rodzinie wychowuje się kilkoro dzieci lub są one w wieku szkolnym

Czy rodzina spełnia kryterium dochodowe

Rodzina ma dwoje dzieci w wieku 2 i 13 lat. Dochody osiągane przez rodziców podzielone przez liczbę osób w rodzinie wynoszą 460 zł miesięcznie. Czy gmina przyzna im świadczenia na dzieci?

TAK

Rodzice spełniają kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, które wynosi 504 zł lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Gmina przyzna im zasiłek na dzieci w wysokości 68 zł miesięcznie na młodsze (taka kwota obowiązuje do ukończenia przez dziecko 5 lat) oraz 91 zł na starsze (kwota przyznawana na dzieci w wieku 6 – 18 lat). Natomiast, gdy dziecko miało od 19 do 24 lat zasiłek wynosi 98 zł miesięcznie. Do zasiłku przysługują też dodatki, m.in. na urodzenie dziecka, wychowanie w wielodzietnej rodzinie i naukę w szkole. Wniosek o wsparcie na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada rodzice mogą składać już od 1 września. Jeżeli zrobią to w tym miesiącu świadczenia za listopad gmina wypłaci im do końca tego miesiąca. Złożenie wniosku między 1 października i 30 listopada oznacza, że świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego będą wypłacone razem z świadczeniami za grudzień.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5, 6 oraz 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy na niepełnosprawne dziecko będzie pomoc

Rodzice wychowują siedmioletnie dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Gmina przyznała im zasiłek rodzinny. Czy z tego tytułu rodzicowi przysługują jeszcze dodatkowe świadczenia?

TAK

Przepisy przewidują specjalny dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, który ma częściowo pokrywać koszty związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem. Wynosi on 60 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 5 lat oraz 80 zł, gdy ma 6 – 24 lata.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymują też niektóre dodatki w wyższej wysokości, np. dodatek dla samotnego rodzica. Wynosi on 250 zł miesięcznie, podczas gdy jego podstawowa wysokość to 170 zł. Niektóre świadczenia są im przyznawane przez większą liczbę miesięcy, tak jak dodatek w trakcie urlopu wychowawczego. Rodzic będzie go otrzymywał przez 72 miesiące. Dodatkowo niezależnie od osiąganych dochodów dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Jeżeli jeden z rodziców zrezygnowałby z pracy, aby opiekować się dzieckiem, gmina przyznałaby mu świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10, 11a, 13, 16 i 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy rodzic zastępczy dostanie zasiłek

Rodzina wychowuje dwoje swoich dzieci i jest jednocześnie zawodową rodziną zastępczą dla dwójki dzieci. Czy może się ubiegać na nie o przyznanie zasiłku rodzinnego?

NIE

Zasiłek rodzinny przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka. Zasiłek może też otrzymywać osoba ucząca się. Chodzi o osobę pełnoletnią, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym alimentów z ich strony. Zasiłek nie będzie wypłacony, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie np. w domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub właśnie w rodzinie zastępczej. Rodzic zastępczy może się ubiegać o zasiłek tylko na swoje biologiczne dzieci, a na dzieci znajdujące się pod jego opieką będą mu przysługiwać odrębne świadczenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy potrzebne jest zaświadczenie ze szkoły

Rodzice wychowują dwójkę dzieci. Młodsze z nich ma 6 lat i chodzi do przedszkola, starsze ma 17 lat i rozpoczęło naukę w klasie maturalnej. Czy rodzic, ubiegając się o świadczenia na te dzieci, musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z szkoły?

NIE

Dzieci są w wieku, w którym są objęte obowiązkiem szkolnym, więc zaświadczenie nie jest wymagane. Trzeba je będzie dołączyć, gdy starsze z dzieci skończy 18 lat, aby potwierdzić, że dalej uczęszcza ono do szkoły. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi wieku dziecka, na które można uzyskać zasiłek, świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21 lat. Zasiłek nie będzie więc przysługiwał, jeżeli dziecko rozpocznie studia. Wyjątek stanowi dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, ale nie dłużej niż do ukonczenia 24 lat.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy po utracie dochodu będzie zasiłek

Rodzice z dwójką dzieci uzyskali w ubiegłym roku dochód w wysokości 750 zł miesięcznie. Gmina odmówiła im przyznania świadczeń na dzieci z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W sierpniu matka dzieci straciła pracę. Czy rodzina może ponownie ubiegać się o zasiłek na dzieci?

TAK

Gmina, wyliczając przeciętny miesięczny dochód rodziny, bierze pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Będą to więc dochody z 2009 r. Jednak aby uaktualnić sytuację dochodową rodziny, gmina zastosuje procedurę dochodu utraconego, czyli od dochodu rodziny odejmie przeciętną miesięczną kwotę dochodu utraconego. Jeżeli będzie on niższy niż kryterium dochodowe wynoszące 504, zasiłek będzie przysługiwał. Przepisy określają, że dochodem utraconym oprócz straty pracy jest też m.in. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ten sam katalog dochodów jest też zaliczany do dochodów uzyskanych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 pkt 2, 23, 24 oraz art. 4 ust. 4 i 4a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy nieletnia matka otrzyma becikowe

Szesnastoletnia dziewczyna urodziła dziecko, ale dalej mieszka z swoimi rodzicami i młodszym rodzeństwem. Czy może złożyć wniosek w gminie o przyznanie świadczeń, m.in. becikowego na to dziecko?

TAK

Nieletnia matka może się ubiegać o świadczenia na swoje dziecko, ale ponieważ nie ma ukończonych 18 lat, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Wniosek może więc złożyć za zgodą przedstawiciela ustawowego. O pomoc na to dziecko może się też ubiegać rodzic nieletniej matki, pod warunkiem że zostanie ustanowiony opiekunem prawnym tego dziecka. W takiej sytuacji w wniosku o zasiłek i dodatki do niego przy podawaniu składu osobowego rodziny wymieniany jest tylko znajdujący się pod opieką prawną wnuk i podawane są tylko jego ewentualne dochody. Rodzic ten może się też ubiegać w odrębnym wniosku o zasiłek na swoje dzieci, w tym nieletnią matkę. Do liczby osób w rodzinie nie jest wówczas wliczane dziecko znajdujące się pod jego opieką prawną.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5 ust. 11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).Czy do wniosku potrzebne są dowody

Rodzic wychowujący dwoje dzieci chce złożyć w gminie wniosek o przyznanie świadczeń na dziecko. Czy musi dołączyć do niego dodatkowe dowody?

TAK

Rodzic otrzyma w gminie druk wniosku oraz druki zaświadczeń, które potwierdzą dochody osiągane przez członków rodziny. Są to: zaświadczenie o osiąganych dochodach, jeżeli rodzic rozlicza się na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub oświadczenie o dochodach, gdy rodzic prowadzi działalność gospodarczą, oraz oświadczenie o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu. O tym, które z nich będzie potrzebne, zależy od formy zatrudnienia rodzica. Gmina może też wymagać innych zaświadczeń potrzebnych do ustalenia prawa do świadczeń, m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, skróconego aktu urodzenia dziecka, kopii wyroku zasądzającego alimenty.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

Czy należy się dodatek dla samotnego rodzica

Matka samotnie wychowuje dwoje dzieci. Ma na nie ustalone alimenty od drugiego rodzica, ale on nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań od kilku lat. Czy rodzicowi przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

NIE

Przepisy wskazują, że samotnym rodzicem jest taki rodzic, który nie ma zasądzonych alimentów od drugiego rodzica dziecka, bo rodzic ten nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Jeżeli rodzicowi przysługują alimenty na dzieci, a ma problem z ich wyegzekwowaniem, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie będzie przysługiwał. Taki rodzic może się ubiegać w gminie o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Aby go otrzymać, musi jednak spełnić określone warunki, m.in. uzyskiwany przez niego dochód nie może być wyższy niż 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy będzie dodatek dla wielodzietnej rodziny

Rodzice wychowują troje dzieci. Dwoje z nich uczęszcza do szkoły podstawowej. Najstarsze z nich ma 22 lata i jest studentem. Czy rodzina otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności?

NIE

Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje i więcej dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego. W przedstawionej sytuacji rodzice mają trójkę dzieci, ale nie spełniają drugiego warunku, bo tylko dwoje młodszych jest uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Najstarsze nie ma prawa do zasiłku, bo przekroczyło wiek uprawniający do jego przyznania. W tym przypadku dodatek do zasiłku dla rodziny wielodzietnej nie będzie mógł więc być przyznany.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 pkt 16a i art. 12a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).