Czy są preferencje dla samotnych rodzicówDziecko wychowuje tylko matka. Postanowiła zapisać je do przedszkola. Okazuje się, że jest bardzo dużo chętnych. Czy gminy biorą pod uwagę kryterium wychowania dziecka tylko przez jednego rodzica przy rozdysponowywaniu miejsc?Mimo że rekrutacja odbywa się na zasadzie powszechności, rodzice samotnie wychowujący dzieci mają w pierwszej kolejności prawo do uzyskania dla maluchów miejsca w przedszkolu. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i rozwiedzioną – pod warunkiem że wychowuje dziecko wspólnie z jego rodzicem. Za taką osobę uważa się także tę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla dziecka samotnej matki lub ojca potwierdzeniem ich statusu jest jeden z dokumentów:● zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa w odpisie aktu urodzenia rodzica, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,● postanowienie sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,● zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.Podstawa prawnaPar. 2 rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232 z późn. zm.).Czy niepracujący rodzic zapisze dziecko do placówkiJeden z opiekunów dziecka nie pracuje. W gminnym przedszkolu jest bardzo dużo chętnych, więc zdecydowano, że w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci, których rodzice pracują. Czy można ominąć to kryterium i zapisać dziecko do przedszkola?Dowolność w ustanawianiu przez gminy zasad rekrutacji do przedszkoli, długi czas oczekiwania rodziców i brak wolnych miejsc spowodowały, że gminy mogą one żądać od rodziców dodatkowych dokumentów, takich jak np. potwierdzenie od pracodawcy o stałym zatrudnieniu. Dlatego przy opracowywaniu kryteriów przyjęcia samorządy wymagają, aby w pierwszej kolejności oboje rodziców miało stałą pracę. Wtedy szanse na przyjęcie dziecka są zdecydowanie większe. Kryteria są opracowane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i statutów poszczególnych przedszkoli.Podstawa prawnaPar. 2 rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232 z późn. zm.). Czy pięciolatka nie obejmują kryteria przyjęciaRodzic chciałby, aby jego dziecko trafiło do przedszkola w miejscu zameldowania. Okazuje się jednak, że jest bardzo dużo chętnych i dyrektor wprowadził dodatkowe kryteria. Czy dla pięciolatka musi się znaleźć miejsce w samorządowym przedszkolu?Gmina powinna postarać się o zapewnienie miejsca dla wszystkich dzieci z jej terenu w wieku od 3 do 6 lat. Obowiązkowo muszą od września znaleźć się miejsca dla dzieci 5- i 6-letnich. Rodzice sześciolatków mają wybór. Mogą zapisać je do szkoły lub pozostawić w przedszkolu. Rodzice podlegających obowiązkowi przedszkolnemu pięciolatków i sześciolatków są zobowiązani m.in. do zgłoszenia ich do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.Podstawa prawnaArt.14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Czy za długotrwałą nieobecność można stracić miejsceDo czteroletniego wnuczka na dwa miesiące przyjechała babcia z USA. W tym czasie dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Dyrektor placówki powiadomił rodziców, że z powodu długotrwałej nieobecności malucha miejsce zostało przyznane innej osobie. Czy gmina mogła tak zdecydować?Na rodzicach ciąży obowiązek dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Niektóre gminy wprowadzają więc kryterium obecności. Jeśli maluch nie uczęszcza do przedszkola przez miesiąc bez usprawiedliwienia, dyrektor placówki może go wykreślić z listy. Inaczej jest jednak w przypadku pięciolatków i sześciolatków uczących się w takich placówkach. Wtedy ich rodzice jeśli nie wypełnią obowiązku posyłania dzieci do przedszkola, podlegają tzw. egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jest ono wszczynane, jeśli w ciągu miesiąca jest nieusprawiedliwionych 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu. Z kolei jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez placówki oświatowe, jego rodzice powinni o tym powiadomić do 30 września dyrektora szkoły, do której dziecko jest przypisane. Ponadto na wniosek opiekuna szef publicznego przedszkola, do którego dziecko powinno uczęszczać, może zezwolić na pozostawienia go w domu. Takie zezwolenie dyrektor wydaje, jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony do 31 maja danego roku, dołączono do niego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.Podstawa prawnaArt. 20 ust 2 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Czy podatki mają znaczenie przy przyjmowaniu dzieciDyrektor przedszkola wprowadził kryterium podatkowe. Wskazał, że rodzice będą mogli zapisać dziecko do gminnego przedszkola, jeśli płacą podatki na terenie gminy, w której są zameldowani. Czy rodzicie muszą udokumentować miejsce ich opłacania?Samorządy nie zawsze mają wystarczającą liczbę miejsc dla dzieci objętych obowiązkiem wychowania przedszkolnego. Dlatego przy okazji rekrutacji zachęcają rodziców do płacenia podatków na terenie gminy, w której maluch będzie uczęszczał do przedszkola. Część gmin wprowadza więc dodatkowe kryterium przy rekrutacji. Samorządy na prowadzenie tego typu placówki nie otrzymują oświatowej subwencji ogólnej. Są one finansowane z dochodów gmin, głównie własnych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W związku z tym gmina ma obowiązek w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby (tj. w zakresie miejsc edukacji przedszkolnej) swoich mieszkańców i podatników. Gminy w ten sposób zaostrzają systemy rekrutacji do przedszkoli. Wymagają od obojga rodziców, by składając wniosek o przyjęcie dziecka przedstawiali jednocześnie dokumenty RMUA czy PIT. To ma potwierdzić, że są zatrudnieni i płacą podatki w samorządzie, który ma zapewnić ich dzieciom opiekę.Podstawa prawnaArt. 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Czy wystarczy spełnienie kryteriów gminyRodzice czteroletniej dziewczynki spełnili wszystkie warunki rekrutacji. Okazało się jednak, że zbyt dużo opiekunów sześciolatków zdecydowało się posłać dzieci do przedszkola. W efekcie dla młodszych zabrakło miejsc. Czy gmina musi znaleźć dla takiego malucha miejsce w innej placówce?Rodzice mogą się odwoływać. Opiekun, którego dziecko nie dostało się do przedszkola, powinien złożyć pisemny wniosek o jego przyjęcie, powołując się na obowiązek ustawowy. Na odpowiedź dyrektor ma 30 dni. Identyczny wniosek rodzic powinien złożyć do urzędu gminy. Jest to konieczne na wypadek, gdyby przedszkole uznało, że jest niewłaściwym adresatem. Możliwości odpowiedzi są cztery. Rodzic otrzymuję zgodę i dziecko zostaje przyjęte.Kolejna to milczenie adresata. Wtedy rodzic na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego powinien złożyć zażalenie do dyrektora przedszkola lub urzędu gminy. Można się też spodziewać odmowy – w formie decyzji administracyjnej lub innej. Wtedy rodzic ma dwie możliwości odwołania – ponieważ wciąż nie ma pewności, czy gmina lub przedszkole wybrało właściwą formę odpowiedzi. Dlatego powinien wnieść odwołanie na podstawie k.p.a. do samorządowego kolegium odwoławczego lub innego wskazanego w odpowiedzi na wniosek organu. W tym samym czasie powinien złożyć pozew do sądu z wnioskiem o nakazanie przyjęcia dziecka do wskazanej jednostki. Uzasadnienie w obu tych pismach będzie identyczne – zapewnienie miejsc w przedszkolu jest obowiązkiem ustawowym gmin. Ponadto, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte, a rodzic ponosi koszty czesnego w placówce prywatnej lub zatrudnienia opiekunki, może złożyć pozew do sądu przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania. Za dowód mogą mu posłużyć rachunki.Podstawa prawnaArt. 14 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Czy rodzeństwo gwarantuje miejsce w placówce oświatowejDo przedszkola uczęszcza już jedno dziecko. Opiekunowie chcieliby, aby pozostałe rodzeństwo również tam chodziło. Czy fakt, że jedno dziecko uczy się już w przedszkolu, zwiększa szanse przy rekrutacji?Jednym z podstawowych kryteriów, które zwiększają szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola, jest informacja, że uczęszcza tam jego starsze rodzeństwo. Zazwyczaj ich dyrektorzy starają się tak rozdysponować miejsca, aby nie rozdzielać dzieci z tych samych rodzin.Na podobne preferencje może też liczyć matka lub ojciec, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ze znalezieniem miejsca w przedszkolu nie powinny mieć problem dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz te ze wskazaniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.Podstawa prawnaPar. 2 rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 poz. 232 z późn. zm.).

Reklama