W świadomości wielu cudzoziemców funkcjonuje obraz Polski jako biednego komunistycznego kraju, krainy wiecznych mrozów, gdzie białe niedźwiedzie przechadzają się po ulicach. Na mapie geopolitycznej obcokrajowca Polska znajduje się bardziej na wschód niż wynika z jej faktycznego położenia, czyli serca Europy Środkowej.

Reklama

Część stereotypów wynika z geograficznej bliskości Rosji. Jednak większość z nich jest efektem niewiedzy o tym kraju. W popularnych przesądach jak w krzywym zwierciadle odbija się karykaturalny obraz Polaka, bardzo daleki od rzeczywistości.

Mimo wielu negatywnych stereotypów, np. braku znajomości języków, wiecznego narzekania czy uwielbieniu napojów wyskokowych, można odnaleźć również coś pozytywnego – legendarną polską gościnność. W kulturze polskiej gościnność, rozumiana jako serdeczność i bezinteresowna życzliwość okazywana przybyszom, jest uznawana za jedną z podstawowych wartości. Czy tak jest w rzeczywistości?

W badaniu sprawdzono 12 obszarów, w których poproszono mieszkańców o wyrażenie, jak często obserwują pewne niegrzeczne zachowania w mieście, w którym mieszkają. Dane te zostały skumulowane, aby dać wynik dla każdego z zachowań w każdym mieście, a następnie obliczono ogólny wynik dla miasta.

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród około 1550 mieszkańców z 19 największych miast w Polsce, aby sprawdzić, które miasta będą przodowały w opisanych zachowaniach. Ankieta zawierała pytania o częstotliwość obserwacji typowych niegrzecznych zachowań, poglądy na temat dawania napiwków oraz o to, kogo uważają za bardziej niewychowanych – miejscowych czy przyjezdnych. Po zebraniu i zsumowaniu danych, określono, które miasta są najmniej i najbardziej uprzejme, a które należą do najhojniejszych, wszystko to na skali od jednego do dziesięciu (dziesięć to najwyższy poziom). Wyniki naszego badania pokazały również, które niegrzeczne zachowania są najbardziej rozpowszechnione w polskich miastach.

Kluczowe wnioski

 • Trzy najbardziej niewychowane miasta w Polsce to: Łódź, Lublin i Warszawa.
 • Najczęstsze niegrzeczne zachowania, jakie zaobserwowano, to zajmowanie się telefonem w miejscu publicznym, hałasowanie oraz rezygnowanie z dawania napiwków.
 • Łódź i Lublin zajęły najwyższe miejsca w rankingu 12 najczęstszych niegrzecznych zachowań.
 • Z ustaleń wynika, że Szczecin i Wrocław okazały się być najbardziej uprzejmymi miastami.
 • Mieszkańcy Lublina byli najhojniejsi w kwestii dawania napiwków.
Reklama

Najbardziej niegrzeczne miasta w Polsce

Łódź, Lublin i Warszawa to trzy miasta, które według badań zajęły najwyższe miejsca w rankingu najbardziej niegrzecznych miast w Polsce. W porównaniu do średniej oceny nieuprzejmości, która wynosiła 5,35, Łódź uzyskała wynik 5,7, Lublin 5,63, a Warszawa 5,5. Niestety Łódź została uznana za najniegrzeczniejsze miasto w Polsce.

Zła sława ciągnie się za Łodzią od dwóch stuleci, głównie dlatego, że zawsze miała inny charakter niż pozostałe polskie miasta. Od momentu, w którym zaczęła się dynamicznie rozwijać jako osada fabryczna, była solą w oku Polski epoki romantyzmu. Gdy w Warszawie i Krakowie snuto sny o odzyskaniu niepodległości, tutaj po prostu zarabiano pieniądze. Jednak po upadku wielu zakładów i zmianie na ustrój socjalistyczny wzrost bezrobocia odbił się na ogólnym wizerunku miasta, które zaczęto w Polsce utożsamiać mocno na wyrost z centrum biedy, patologii i przestępczości.

Mimo że Łódź pięknie rozkwitła w ostatnich latach, w zachowaniu mieszkańców wciąż można znaleźć wiele niegrzecznych zachowań. Najczęściej jest to całkowite pochłonięcie przez telefon w miejscu publicznym, hałaśliwość oraz brak kultury za kierownicą, czyli niepozwalanie na włączenie się do ruchu drogowego.

Najbardziej uprzejme miasta w Polsce

Spośród 19 miast, które poddano badaniu, najlepiej wychowanymi są Szczecin i Wrocław, z takim samym wynikiem: 4,88.

Oba te miasta łączy również lokalizacja – oba są umiejscowione bliżej zachodniej granicy kraju. Może wpływać na tamtejsze średnie zarobki i zadowolenie z życia, a pośrednio – na większą uprzejmość. Życie w obu tych miastach płynie też nieco spokojniej, więc mieszkańcy są mniej zestresowani niż w innych miastach.

Najczęstsze niekulturalne zachowania

Po ujawnieniu, które miasta w Polsce cechują najlepsze i najgorsze maniery, sprawdzono, jakie niegrzeczne zachowania są najczęstsze w całym kraju. Wyniki pokazały, że najbardziej rozpowszechnionym niegrzecznym zachowaniem jest zajmowanie się telefonem w miejscach publicznych. Co zaskakujące, najwyższe miejsca w rankingu zajęły Gliwice, Radom, a następnie Łódź.

Poniżej przedstawiamy listę miast, które uplasowały się najwyżej w rankingu niegrzecznych zachowań w badaniu:

 • Bycie pochłoniętym przez telefon w miejscu publicznym: Gliwice
 • Utrudnianie włączenia się do ruchu: Lublin
 • Niezwalnianie w pobliżu pieszych: Łódź
 • Hałasowanie w miejscu publicznym: Kraków
 • Ignorowanie nieznajomych: Bydgoszcz
 • Oglądanie nagrań w miejscach publicznych: Częstochowa
 • Rozmawianie przez głośnik w miejscu publicznym: Gliwice
 • Zamknięta mowa ciała: Łódź
 • Nie szanowanie przestrzeni osobistej: Olsztyn
 • Bycie niegrzecznym wobec pracowników obsługi: Gliwice
 • Niedawanie napiwków: Gliwice
 • Wpychanie się w kolejkę: Kielce

Kto jest najbardziej niegrzeczny: mieszkańcy czy nie-mieszkańcy?

W badaniu zapytano również respondentów, czy uważają, że „miejscowi”, czyli osoby urodzone i wychowane w danym mieście, są bardziej niegrzeczni niż przyjezdni, czy obie grupy prezentują równie niegrzeczne zachowania.

Wyniki pokazały, że we wszystkich miastach 28,21% respondentów uważało, że przyjezdni są bardziej niegrzeczni, 20,27% uważało, że to miejscowi są bardziej nieuprzejmi, 37,57% uznało, że obie grupy są równie niegrzeczne, a 13,94% stwierdziło, że nie wie.

Zgodnie z wynikami, w pięciu miastach – Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie i Toruniu – „miejscowi” okazali się bardziej niegrzeczni niż przyjezdni. Niestety, te wyniki zgadzają się również z zaobserwowaną częstotliwością niepożądanych zachowań w tych miastach.

Z drugiej strony, w pięciu miastach przyjezdni okazali się bardziej niegrzeczni niż miejscowi: we Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie. Niespodziewanie w tej grupie znalazły się dwa miasta, które według naszych wyników są najbardziej uprzejme, czyli Szczecin i Wrocław. Może to sugerować, że przyjezdni mogą prezentować nieco inne zachowania niż miejscowi, a może to być jednym z powodów, dla których są postrzegani jako niegrzeczni.

Jeśli weźmiemy pod uwagę silne poczucie lokalnej tożsamości, które dominuje w tych miastach, można zauważyć, że obecni mieszkańcy uważają, że przyjezdni są niegrzeczni, a nie ich lokalna kultura. To może wskazywać na brak tolerancji dla odmiennych zachowań lub brak akceptacji dla obcych, którzy przyjeżdżają do ich miasta.

Poniżej znajdziecie pełną listę miast, w których mieszkańcy są bardziej niegrzeczni. Zestawienie zostało ułożone według najbardziej nieuprzejmych miast według naszych wyników.

Na końcu znajdziecie najbardziej uprzejme miasta w Polsce:

 • Łódź
 • Kraków
 • Bydgoszcz
 • Lublin
 • Toruń
 • Białystok
 • Warszawa
 • Katowice
 • Częstochowa
 • Kielce
 • Gliwice
 • Radom
 • Gdańsk
 • Olsztyn
 • Sosnowiec
 • Wrocław
 • Rzeszów
 • Poznań
 • Gdynia
 • Szczecin

Zwyczaje dotyczące napiwków: najbardziej hojne miasta w Polsce

Aby dowiedzieć się, które miasta są najbardziej hojne, poproszono respondentów o wybranie z poniższych stwierdzeń tych, z którymi się zgadzają:

 • Daję napiwki regularnie.
 • Daję napiwek tylko wtedy, gdy obsługa była doskonała.
 • W moim mieście ludzie rzadko dają napiwki.
 • Dawanie napiwków to dobry zwyczaj i nieuprzejmie jest ich nie dawać.
 • Napiwki nie powinny być potrzebne, jeśli wypłacane są dobre pensje.
 • W moim mieście dawanie napiwków jest normalne.
 • Zazwyczaj nie daję napiwków.
 • W moim mieście większość ludzi daje napiwki.
 • Żadne z powyższych.

Z badań wynika, że mieszkańcy niektórych miast w Polsce są bardziej skłonni do dawania napiwków niż inni. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, obliczono średnią wysokość napiwku, jaką zostawiają mieszkańcy poszczególnych miast. Dzięki temu możemy porównać, które miasta są bardziej hojne, a które skąpsze w skali od jednego do dziesięciu.

Lublin, w którym daje się najwięcej napiwków, trafił na podium jako najbardziej hojne miasto. Jeśli więc pracujesz w sektorze hotelarskim, pomyśl o znalezieniu tam pracy. Nie oczekuj jednak dużej wdzięczności, jeśli pracujesz jako kelner w Poznaniu, ponieważ to miasto, w którym daje się najmniejsze napiwki.

Wnioski

Chociaż wyniki pokazują, że niektóre miasta są bardziej niegrzeczne niż inne, Polacy są stosunkowo uprzejmi w miejscach publicznych. Używając naszej skali złych manier od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza najmniejszą uprzejmość), średni zsumowany wynik wszystkich 19 miast, to 5,35 (tymczasem najwyższe noty to 5,70, a najniższe to 4,88).

Badanie również wykazało, że oglądanie filmów w miejscach publicznych było najrzadziej spotykanym niegrzecznym zachowaniem w Polsce.

Metodologia badania: od 2 do 7 listopada 2022 roku marka Preply przeprowadziła ankietę wśród 1550 mieszkańców 19 największych miast w Polsce. Aby wziąć udział w badaniu przeprowadzonym przez Censuswide, wymagane było zamieszkiwanie w danym mieście przez co najmniej rok. Spośród wszystkich respondentów, 56% stanowili mężczyźni, a 44% kobiety.