Wnioski o sprawy spadkowe

• Stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł

• Dział spadku - 500 zł

• Odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł

• Dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1 000 zł

Wnioski o sprawy mieszkaniowe

• Przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej - 200 zł

• Uchylenie uchwały spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej - 200 zł

• Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu - 200 zł

• Opróżnienie lokalu mieszkalnego - 200 zł

Wnioski związane z rodzicielstwem

• Zaprzeczenie ojcostwa - 200 zł

• Rozwiązanie przysposobienia - 200 zł

• Unieważnienie uznania dziecka - 200 zł

• Zmiana wyroku o rozwodzie w zakresie dot. władzy rodzicielskiej - 100 zł

Sprawy małżeńskie i rozwodowe

• Pozew o rozwód lub separację - 600 zł

• Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków - 100 zł

• Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł

• Wniosek o zniesienie separacji - 100 zł

• Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej -100 zł

Wnioski o sprawy własnościowe

• O nabycie nieruchomości przez zasiedzenie-2000 zł

• O zniesienie współwłasności - 1000 zł

• O wpis do księgi wieczystej - 200 zł

• O wpis własności nieruchomości rolnej o pow. do 5 ha - 150 zł

• O rozgraniczenie nieruchomości - 200 zł

• O założenie księgi wieczystej - 60 zł

• O połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej - 60 zł.
Jeśli koszt postępowania sądowego jest dla naszego budżetu zbyt dużym obciążeniem, możemy starać się o zwolnienie z kosztów albo z ich części. Składając taki
wniosek, trzeba dołączyć w załącznikach oświadczenie o liczbie osób w rodzinie, o dochodach i źródłach utrzymania.
Muszą one być zgodne z prawdą, bo sąd może nakazać sprawdzenie prawdziwości takiego oświadczenia SB