- Idziemy we właściwym kierunku, ale zostało nam jeszcze dużo do zrobienia. W niemal połowie państw członkowskich wartość naszego wskaźnika służącego porównywaniu równouprawnienia płci w Unii Europejskiej wynosi poniżej 60 pkt. Podczas gdy nowy Parlament UE i Komisja Europejska kształtują i odnawiają unijne priorytety kolejnych ram strategicznych, niezwykle istotne jest, aby walka o równość kobiet i mężczyzn nabrała tempa — powiedziała Virginija Langbakk, dyrektorka Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

Reklama

Najsłabsze oceny przyznane zostały w obszarze władzy, gdzie pod uwagę bierze się równość decyzyjną. Jest to jednak również obszar, w którym dokonano największych postępów, głównie za sprawą wzrostu reprezentacji kobiet we władzach spółek — chociaż miało to miejsce jedynie w kilku państwach członkowskich. Francja to jedyny kraj, w którym w zarządach spółek notowanych na giełdzie zasiada co najmniej 40% przedstawicieli każdej z płci.

- Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn uniemożliwiają Europie rozwinięcie pełnego potencjału. Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć, ale teraz nasze działania muszą przełożyć się na sytuację zwykłych ludzi. Nasza dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym całkowicie odmieni los kobiet i mężczyzn w całej Europie. Zawarte w niej zasady będą sprzyjać bardziej sprawiedliwemu podziałowi obowiązków opiekuńczych, co umożliwi kobietom utrzymanie się na rynku pracy i podjęcie wyzwań związanych z zajmowaniem stanowisk kierowniczych — powiedziała Věra Jourová, komisarz europejska ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci.

Nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

W tegorocznym wskaźniku uwzględniono szczególnie kwestię równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz jej związku z równouprawnieniem płci. Urlop rodzicielski jest jednym z najważniejszych środków politycznych mających wspierać rodziców, którzy starają się pogodzić obowiązki opiekuńcze z pracą. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. W Unii Europejskiej urlop rodzicielski nie przysługuje 28% kobiet i 20% mężczyzn.

Dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym istotny jest dostęp do usług opieki nad dziećmi w przystępnej cenie — jednak nie tylko dzieci wymagają opieki. W unijnej populacji rośnie udział osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, przez co zwiększa się zapotrzebowanie na długoterminowe usługi opiekuńcze dla przedstawicieli tych grup. Za lwią część nieformalnej długoterminowej opieki w UE odpowiadają kobiety w wieku przedemerytalnym. Różnica jest zauważalna szczególnie w grupie wiekowej 50–64 lat: co najmniej kilka dni tygodniowo na opiekę nad osobami starszymi i/lub z niepełnosprawnością poświęca 21% kobiet i 11% mężczyzn.

W ramach analizy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym sprawdzono również, czy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości w zakresie elastycznych godzin pracy, uczestnictwa w kursach szkoleniowych i korzystania ze środków transportu przy dojazdach do pracy. Istotnym filarem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są elastyczne sposoby organizacji czasu pracy. Tabela wyników EIGE w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przedstawia różne opcje dostępne pod tym względem. Pokazuje ona, czy opcje te są jednakowo dostępne dla kobiet i mężczyzn oraz jest źródłem nowych pomysłów w zakresie monitorowania Europejskiego filara praw socjalnych i związanej z nim inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

* Wskaźnik równouprawnienia płci jest narzędziem pomiaru postępów w zakresie równouprawnienia płci w UE, opracowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Wskaźnik uwzględnia sześć podstawowych dziedzin — pracę, pieniądze, wiedzę, czas, władzę i zdrowie — oraz dwie dziedziny dodatkowe: przemoc wobec kobiet i wzajemnie oddziałujące na siebie nierówności. Ułatwia on identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz ostatecznie pomaga decydentom opracowywać skuteczniejsze środki służące równouprawnieniu płci.

Wskaźnik zwraca też uwagę na różnorodne realia, którym muszą stawiać czoła różne grupy kobiet i mężczyzn. Przeanalizowano w nim także wpływ ma płeć, w zbieżności z takimi czynnikami jak niepełnosprawność, wykształcenie, państwo urodzenia czy typ rodziny, na kształtowanie się życiowej drogi ludzi. Po raz pierwszy we wskaźniku uwzględniono sytuację osób LGBTQI+ oraz kobiet romskich i muzułmańskich w przypadkach, gdy dostępne są dane statystyczne.