• Jeśli wypadek zdarzył się w pracy, zasiłek wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Tyle samo należy się za czas pobytu w szpitalu, jeśli miał on związek z wypadkiem przy pracy.

• Gdy wypadek zdarzył się poza miejscem pracy, przysługuje nam 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia (średnia z ostatnich 12 miesięcy przed wypadkiem).

• Zasiłek chorobowy przysługuje po upływie 30 dni obowiązkowego ubezpieczenia lub po 180 dniach, gdy ubezpieczamy się dobrowolnie.

• Zasiłek co prawda przysługuje w czasie trwania ubezpieczenia, ale niekiedy mamy do niego prawo po wygaśnięciu polisy. Ma to miejsce wówczas, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od wygaśnięcia ubezpieczenia.

• Zasiłek możemy pobierać najwyżej przez 182 dni.

• Jeśli w wyniku wypadku przy pracy pracownik doznał stałego lub długotrwałego (co najmniej na pół roku) uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie.

• Obecnie odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy wynosi 495 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy odszkodowanie wynosi 8 670 zł. Gdy poszkodowany jest niezdolny do pracy w wyniku uszczerbku na zdrowiu, należy mu się renta.

Warto wiedzieć

Aby wypadek przy pracy został za taki uznany, muszą zostać spełnione pewne warunki:

• osoba, która uległa wypadkowi, powinna niezwłocznie powiadomić o tym (na piśmie) swojego pracodawcę (oczywiście, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala). Obowiązek takiego zgłoszenia ma również każdy pracownik, który widział wypadek;

• pracodawca powinien zawiadomić o wypadku inspektora pracy, a jeśli jest to ciężki, zbiorowy lub śmiertelny wypadek, także prokuratora;

• pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku sporządzi protokół powypadkowy. Poszkodowany ma wgląd do protokołu.