Minister spraw wewnętrznych chce zmienić wzór zaświadczenia potwierdzającego zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą. Uprości to Polakom zawieranie związków małżeńskich za granicą. Taka zmianę zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Reklama

Kierownik i konsul

Zaświadczenie o zdolności zawarcia małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul. Wynika z niego, że obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, który nie ma żadnego obywatelstwa może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo. Dziś zaświadczenie zawiera oprócz danych osoby ubiegającej się o jego wydanie również dane osoby, z którą wnioskodawca chce wziąć ślub – imię (imiona), nazwisko i obywatelstwo. Dzięki zmianie proponowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaświadczenie nie będzie musiało zawierać danych przyszłego małżonka. Ta rubryka zniknie.

Zdolność zawarcia związku małżeńskiego ma być badana tylko w stosunku do osoby, która zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą. Kierownik urzędu stanu cywilnego czy konsul RP zbada te elementy, które według polskiego prawa wymagane są do stwierdzenia, że małżeństwo może być zawarte przez wnioskującą osobę.

Zmiana będzie miała dwie konsekwencje. Polski obywatel na podstawie zaświadczenia będzie mógł wziąć ślub za granicą nawet wówczas, gdy niespodziewanie zdecyduje się na innego małżonka.

Bez danych małżonka

W zaświadczeniu nie będzie bowiem danych przyszłego małżonka. Poza tym nowe zaświadczenie umożliwi Polakom zawieranie związków partnerskich za granicą. Dotąd zdarzało się, że gdy w rubryce o przyszłym małżonku wpisywano osobę tej samej płci, to kierownik urzędu stanu cywilnego odmawiał wydania zaświadczenia. To spotkało m.in. Tomasza Szypułę (przewodniczący Kampanii przeciw Homofonii), który chciał zawrzeć związek ze swoim partnerem Hiszpanem. Ponieważ kierownik USC m.st. Warszawy odmówił wydania zaświadczenia, wniósł sprawę do sądu.

Zgodnie z polskim prawem obywatel polski, który zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą, może otrzymać zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa. Związek małżeński zgodnie z prawem rodzinnym może zawrzeć ten, kto ma ukończone 18 lat, zdolności do czynności prawnych i nie pozostaje w innym związku małżeńskim.