Od początku roku gminy, które przyjmują wnioski o przyznanie świadczeń na dzieci, są zobowiązane stosować nowe druki dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku. Ich szczegółową listę zawiera nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Jego wydanie to efekt przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat kilku nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), które spowodowały, że wiele ze stosowanych do 31 grudnia 2011 r. formularzy stało się nieaktualnych.

Reklama

Oświadczenie lub zaświadczenie

Jedna z najważniejszych zmian, która została uwzględniona w nowym rozporządzeniu, dotyczy możliwości składania przez rodziców oświadczeń, zamiast zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje lub urzędy. Na ich podstawie sprawdzane jest, czy rodzic spełnia kryteria przyznania poszczególnych świadczeń rodzinnych. W związku z tym w rozporządzeniu zawarte zostały wzory takich oświadczeń. Gminy do tej pory miały obowiązek przyjmowania każdego druku złożonego przez rodzica. Wszystkie wzory oświadczeń, tak jak było to dotychczas, znajdują się w załącznikach do rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. Ich liczba w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o oświadczenie rodzinne (Dz.U. nr 105, poz 861 z późn. zm.) wzrosła z 8 do 19.

Ponadto rozporządzenie zawiera też katalog innych dokumentów, które rodzic ubiegający się o świadczenia musi dołączyć do wniosku. Do najważniejszych z nich należą:

● kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek,

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

● orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

● odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

Wysokość dochodu

Kolejna zmiana, która znalazła odzwierciedlenie w nowej regulacji, jest związana ze sposobem ustalania dochodu rodziny. Od tego roku dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskany, a nie przez liczbę miesięcy w roku. W związku z tym rodzic w dokumencie dotyczącym wysokości dochodu musi też wskazać liczbę miesięcy, w których miało to miejsce. W samym nowym rozporządzeniu nie została natomiast uregulowana procedura związana z obliczaniem dochodu utraconego lub uzyskanego, bo przeniesione zostało to do samej ustawy.

Ponadto na gminę nałożony został obowiązek niezwłocznego powiadomienia osoby otrzymującej świadczenia rodzinne o wstrzymaniu wypłaty tych świadczeń w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 28 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy to np. sytuacji, gdy rodzic odmówił lub nie udzielił, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do wsparcia lub nie pobierał ich przez 3 kolejne miesiące.

Modyfikacje wprowadzono też do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne (załącznik nr 16). Został on skrócony o część dotyczącą sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o wsparcie, bo prawo do niego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Tak jak do tej pory, przepisy wskazują też, jak gmina ma postępować w przypadku zaginięcia małżonka osoby otrzymującej świadczenia lub ubiegającej się o nie. Wówczas do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji, a dochód małżonka ani on sam jako członek rodziny nie będzie uwzględniany. Gmina raz na kwartał wystąpi do niej w celu uzyskania informacji o zaginionym małżonku.

Ważne

- Gmina ma obowiązek udostępnić zainteresowanym osobom druki oświadczeń lub zaświadczeń. Można je też wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Reklama

- Osoba, która przy ubieganiu się o dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego złoży oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń, musi dołączyć imienny raport miesięczny potwierdzający odprowadzanie składek przez pracodawcę

Rodzaje oświadczeń

Rodzic może skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia, które potwierdzi m.in.:

● wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik nr 5),

● uczęszczanie dziecka do szkoły (załącznik nr 2),

● wysokość składki zdrowotnej (załącznik nr 8),

● wielkość gospodarstwa rolnego (załącznik nr 9),

● termin i okres, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (załącznik nr 10),

● zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (załącznik nr 11),

● tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 14).

Podstawa prawna

Par 2 – 6, par. 11 oraz par. 14 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 298, poz. 1769).