PROBLEM Podatnik 20 marca 2007 r. kupił wraz z małżonką lokal mieszkalny. Po nabyciu w mieszkaniu tym zameldowana była tylko żona w okresie od 11 kwietnia 2007 r. do 19 sierpnia 2010 r. 19 sierpnia 2010 r. mieszkanie zostało sprzedane. Między podatnikiem a żoną obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w ramach której przedmiotowy lokal mieszkalny został nabyty, a następnie sprzedany. Od chwili nabycia do dnia sprzedaży mieszkania zamieszkiwali w nim oboje małżonkowie. Czy mąż i żona mogą skorzystać z ulgi meldunkowej przy zbyciu tej nieruchomości?
Reklama
ODPOWIEDŹ IZBY Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w latach 2007 – 2008 i teraz ją sprzedają, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej, jeśli spełnią ustawowe warunki.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 – 2008) przewidują, że wolne od podatku dochodowego są przychody z odpłatnego zbycia:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
Reklama
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) – d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.
Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Oznacza to, że niezłożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie spowoduje brak prawa do zwolnienia.
Określony w ustawie 12-miesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. W rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku art. 21 ust. 22 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.) spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków powoduje, że z tej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie również w stosunku do drugiego małżonka, który tego warunku nie spełnia.
W konsekwencji podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej. Fakt zameldowania przez żonę w mieszkaniu powoduje, że przychód (dochód) z jego sprzedaży w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile oświadczenie o uldze małżonkowie złożyli w terminie ustawowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2011 r. (nr IPPB2/4160-28/11-4/AS).
KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko wyrażone w interpretacji jest prawidłowe. W świetle licznych wyroków sądów nie ma już teraz wątpliwości, że dla skorzystania z ulgi meldunkowej nie jest konieczne, aby sam podatnik był zameldowany w sprzedawanym później mieszkaniu. Wystarczy, że warunek ten spełnia jego małżonek. To szerokie rozumienie ulgi meldunkowej wynika wprost z art. 21 ust. 22 ustawy o PIT (w brzmieniu sprzed 2009 r.).
Wypada ponadto pochwalić ministra finansów, który w odpowiedzi na skargę podatnika uchylił pierwotną błędną interpretację, nie czekając na rozprawę i wyrok sądu. W ten sposób minister oszczędził podatnikowi wielomiesięcznego czekania na rozstrzygnięcie sądu i pokazał, że potrafi przyznać się do błędu. Szkoda, że tego rodzaju sytuacje są tak rzadkie.
Trzeba także podkreślić, że ulga meldunkowa dotyczy podatników, którzy nabyli mieszkania w latach 2007 – 2009. Pamiętajmy bowiem, że dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości istotna jest data jej nabycia, a nie zbycia.