Czy ważna jest wysokość zarobków dziecka

Reklama
Syn podatniczki pracował w wakacje w Austrii. Zarobił 2 tys. euro. Czy matka straci prawo do preferencyjnego rozliczenia?
Aby rodzic mógł skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT, dochody roczne dziecka nie mogą przekroczyć 3089 zł. Gdy będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta z preferencji.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Reklama

Czy stan cywilny decyduje o statusie samotnego rodzica

Podatniczka ma dziecko z poprzedniego związku. Obecnie żyje w drugim, nieformalnym. Partner nie zajmuje się jej dzieckiem. Czy wystarczy, że podatniczka jest rozwódką, aby złożyła PIT jak samotny rodzic?
Z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci można skorzystać po spełnieniu łącznych kryteriów określonych przez ustawodawcę. Przepisy wskazują zarówno na cywilnoprawny status osoby wychowującej dzieci, jak i na faktyczne, samotne wychowywanie dzieci, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. O samotnym wychowywaniu dziecka nie musi przesądzać orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców. Warunek taki jest decydujący wyłącznie w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim. Natomiast w sytuacji gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden, jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji będzie przysługiwało jedynie temu z rodziców (opiekunów prawnych), który faktycznie w roku podatkowym samotnie wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim. Spełnienie tylko jednej przesłanki, tj. statusu cywilnego rodzica (opiekuna prawnego), gdy nie wiąże się z okolicznością samotnego wychowania dziecka, nie daje prawa do skorzystania z omawianego sposobu opodatkowania dochodów.
W naszym przykładzie podatniczka nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy praca dziecka wyłącza korzystne rozliczenie podatkowe

Ojciec wychowuje samotnie 19-letniego syna. Otrzymuje on zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo syn pracował w wakacje i zarobił ok. 4 tys. zł. Czy ojciec straci możliwość rozliczenia jako samotny rodzic?
Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci:
1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub m.in. dochodów kapitałowych (art. 30b ustawy o PIT) w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (od 1 stycznia 2008 r. również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna), to rodzic ma prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, niezależnie od wysokości innych dochodów dziecka.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy każdy rodzic skorzysta z preferencji w rozliczeniu rocznym

Podatniczka w grudniu 2011 r. rozwiodła się z mężem. Na jej utrzymaniu została dwójka dzieci. Czy zarówno ona, jak i mąż skorzystają z preferencyjnego rozliczenia PIT?
Za osobę samotnie wychowującą dzieci ustawa o PIT uważa jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Artykuł 6 ust. 5 ustawy o PIT wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilno-prawnego osoby wychowującej dzieci, jak i do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.
Warto też wiedzieć, że wystarczy jeden dzień w roku samotnego wychowywania potomstwa, aby można było złożyć preferencyjny PIT. Skoro w naszym przypadku tylko podatniczka wychowuje dwójkę dzieci, to tylko ona może złożyć zeznanie jako samotny rodzic.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy nauka dziecka ma wpływ na zeznanie rodzica

Syn podatnika rozpoczął w październiku 2011 r. studia zaoczne. Czy podatnik w tym momencie przestał być traktowany przez ustawę o PIT jak rodzic samotnie wychowujący dziecko?
Studia wieczorowe, zaoczne, niestacjonarne zostały wymienione w prawie o szkolnictwie wyższym, a do tej m.in. ustawy odwołuje się art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (określający zasady rozliczenia preferencyjnego).
Zatem jeżeli dziecko kształci się w tym systemie, rodzicowi przysługuje prawo wspólnego opodatkowania. Oczywiście po spełnieniu wszystkich ustawowych warunków.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy rodzaj studiów decyduje o preferencji w PIT

Od trzech lat podatniczka samotnie wychowuje córkę, która właśnie rozpoczęła studia licencjackie. Córka ma 22 lata. Czy forma nauki dziecka wpływa na sposób opodatkowania rodzica?
Z opodatkowania przewidzianego dla samotnych rodziców może skorzystać rodzic, którego dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat) uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu prawa o szkolnictwie wyższym lub przepisów regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie) w tym również na studiach licencjackich. Ustawa nie zawęża pojęcia uczenia się do studiów magisterskich.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy małżeństwo dziecka wyłączy oszczędność w PIT

Córka podatniczki w sierpniu 2011 r. wyszła za mąż. Niestety nadal pozostaje na utrzymaniu matki. Czy rodzic zostanie pozbawiony preferencyjnego rozliczenia?
Jeżeli dziecko w 2011 r. zmieniło stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic, składając zeznanie za 2011 r., nie może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy preferencję można wykazać w korekcie zeznania

Na początku lutego 2012 r. podatniczka złożyła zeznanie za 2011 r., zapomniała jednak uwzględnić to, że od października 2011 r. samotnie wychowuje dwóch synów. Chce złożyć zeznanie przewidziane dla rodziców samotnych. Czy może skorzystać z preferencji w korekcie zeznania?
Rodzic, który rozliczył się indywidualnie, a miał prawo do preferencyjnego rozliczenia, może do upływu terminu rozliczenia (30 kwietnia 2012 r. w rozliczeniu za 2011 r.) złożyć korektę i rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Jednak kluczową sprawą w takiej sytuacji będzie terminowe rozliczenie PIT. Wszystko dlatego, że przepisy ustawy o PIT przewidują, że preferencyjne opodatkowanie dla samotnej matki lub ojca nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie na złożenie PIT. Jeśli przykładowo samotni rodzice PIT za 2011 rok złożą 2 maja 2012 r., nie będą mogli skorzystać z preferencji.
Jeśli zatem podatniczka poprawi PIT przed 30 kwietnia, będzie miała prawo do rozliczenia w sposób preferencyjny.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy każdy dochód z firmy pozbawia korzystnego PIT

Syn podatnika po skończeniu szkoły średniej założył firmę. Świadczy usługi masażu. Studiuje zaocznie. Czy działalność gospodarcza syna wpłynie na PIT ojca?
Warunkiem preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko jest to, aby ani do rodzica, ani do dziecka nie miał zastosowania art. 30c (podatek liniowy) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem opodatkowania ryczałtem przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej) i ustawy o podatku tonażowym. O ile więc działalność gospodarcza prowadzona przez dziecko będzie opodatkowana na ogólnych zasadach, to istnieje możliwość rozliczenia się rodzica na preferencyjnych zasadach, pod warunkiem że dochody dziecka (przychód minus koszty uzyskania) nie przekroczyły w 2011 roku 3089 zł.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
PIT 2011 - 82 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011