Od października wnioskujący o zwrot części VAT na materiały budowlane mogą korzystać z wyższych limitów, tj. 32 601 zł (dla budowy) lub 13 972 zł (dla remontów).
Reklama
Wnioski mogą też składać małżonkowie. Na potrzeby zwrotu części VAT na materiały budowlane funkcjonuje odrębna definicja małżonków. Są to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Ten wyjątek ma istotne praktyczne konsekwencje.
Przede wszystkim osoby pozostające w sądownie orzeczonej separacji nie muszą spełniać uciążliwego często warunku podpisania wniosku o zwrot przez oboje małżonków. Wymóg ten musi być spełniony także wtedy, gdy małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, czy też np. nie ma możliwości kontaktu z mężem lub żoną.
Anna Kaźmierczak, konsultant podatkowy w Kancelarii Initium Krzysztof Biernacki, tłumaczy, że małżonkowie mogą składać wniosek o zwrot razem lub osobno. Jednak bez w zględu na sposób złożenia wniosku musi on być podpisany przez oboje.
– Co więcej, małżonkowie którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych, są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka o złożeniu przez siebie takiego wniosku – podkreśla Anna Kaźmierczak.
Także z tego obowiązku zwolnione są osoby, w stosunku do których sąd orzekł separację.
– W praktyce takim osobom przysługuje prawo do złożenia wniosku VZM-1 samodzielnie, bez konieczności podpisu drugiego małżonka oraz zawiadamiania urzędu skarbowego męża lub żony o jego złożeniu – mówi Anna Kaźmierczak.
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków na materiały budowlane kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Zasadą jest, że jeżeli osoba przed zawarciem małżeństwa otrzymała rekompensatę, to w kolejnym wniosku przysługującą jej kwotę pomniejsza o zwrot wcześniejszy.
Natomiast jeżeli zwrot nastąpił w czasie trwania małżeństwa lub do momentu orzeczenia separacji, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, to przysługującą kwotę zwrotu należy pomniejszyć: o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej – jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu – jeżeli składany był odrębny wniosek.