1 Sprawdź, do kiedy zakład przyznał świadczenieOsoba uprawniona do renty rodzinnej otrzymuje z ZUS decyzję dotyczącą nie tylko wysokości świadczenia, ale także okresu jego pobierania. Osoby otrzymujące rentę czytając taką decyzję, przeważnie skupiają się na sprawdzeniu, czy ZUS prawidłowo policzył kwotę świadczenia. Analizowane jest, czy przy ustalaniu jej wysokości zostały uwzględnione wszystkie okresy opłacania składek przez zmarłego członka rodziny lub osobę, po której dziecko ma prawo do pomocy państwa. Natomiast niewielu zainteresowanych sprawdza, przez jaki okres będzie wypłacane takie świadczenie. Jeśli taka informacja umknęła uwadze osoby uprawnionej do wypłaty, to warto sprawdzić termin ważności legitymacji emeryta – rencisty. Każda bowiem osoba uprawniona otrzymuje taki dokument, na którym w przypadku rent rodzinnych podana jest data jej ważności. W praktyce oznacza to, że termin podany na niej jest równoznaczny z terminem złożenia kolejnego dokumentu potwierdzającego prawo do renty.2 Po wakacjach potwierdź swoje prawa do renty rodzinnejOsoby uprawnione oraz ich najbliżsi powinni pamiętać, że wypłata renty rodzinnej dla dziecka ustaje z końcem wakacji. Zgodnie z prawem przysługuje mu ona do ukończenia 16 lat. Jednak gdy dziecko kontynuuje naukę, może ją otrzymywać aż do 25. roku życia. Wyjątek to sytuacja, w której młoda osoba jest na ostatnim roku studiów i ukończyła już 25 lat. Wówczas świadczenie przysługuje jej do ukończenia tego roku studiów. ZUS skrupulatnie sprawdza, czy uczeń lub student kontynuują naukę. Z tego też powodu, aby nie stracić prawa do świadczenia zaraz po wakacjach bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Dokument taki powinna wydać placówka, w której dziecko się uczy. Jeśli ktoś do tej pory nie złożył takiego zaświadczenia, to powinien to zrobić jak najszybciej. Szkoły wystawiają takie zaświadczenia od ręki.3 Dostarcz do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty świadczeniaW trudniejszej sytuacji są osoby, które ukończyły naukę w szkole ponadgimnazialnej i dostały się na studia. Zaświadczenie o podjęciu nauki uczelnie wystawiają dopiero po zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku. Nie oznacza to jednak, że początkujący student nie dostanie wypłaty renty rodzinnej we wrześniu. Aby ustrzec się przed taką sytuacją, najpóźniej w tym miesiącu musi złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty świadczenia wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki i zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię wyższą. Zaświadczenie o podjęciu nauki może wówczas donieść w terminie późniejszym.4 Uzyskaj w sekretariacie uczelni zaświadczenie o nauceStudenci kolejnych lat co roku muszą potwierdzać, że kontynuują naukę. W praktyce zaświadczenie w tej sprawie można odebrać dopiero w pierwszych dniach października. W takim przypadku osoba uprawniona musi możliwie jak najszybciej złożyć taki dokument do ZUS. Aby nie było żadnych wątpliwości dotyczących tego, czy zaświadczenie nauki zostało złożone, najlepiej jest składając je do ZUS – otrzymać poświadczenie np. na ksero.PODSTAWA PRAWNAArt. 68 – 69 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Reklama