Rok szkolny 2011/2012 rozpocznie się już za dwa tygodnie. To ostatni moment na zaopatrzenie dzieci we wszystkie potrzebne im podręczniki i przybory. Rodzice, których nie stać na ten wydatek, mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Na pieniądze z tego programu mogą liczyć rodzice uczniów, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczynają naukę według nowych podstaw programowych. Pojawia się wtedy konieczność zakupu nowych książek, niedostępnych jeszcze na rynku wtórnym. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Reklama

Ponadto w tym roku pomoc trafi także do uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowany zostanie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów niepełnosprawnych.

Należy pamiętać o tym, że nie wszyscy mogą starać się o tzw. wyprawkę. Ubiegać się o nią można tylko w trzech przypadkach. Pierwszy z nich to spełnienie kryterium dochodowego, czyli dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł brutto. W drugim przypadku kwota ta może być przekroczona, gdy uzasadnia to trudna sytuacja życiowa (ciężka sytuacja materialna, bezrobocie, sieroctwo, alkoholizm, klęska żywiołowa lub narkomania). Ostatnia możliwość to posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rząd w tym roku na realizację programu przeznaczy 115 mln zł. Wartość pomocy finansowej dla każdej z grup objętej programem nie może przekroczyć określonych kwot. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę, czyli z klas I – III szkoły podstawowej oraz z klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, górną granicę stanowi 180 zł. Maksymalne dofinansowanie dla uczniów w klasach z nową podstawą programową (III gimnazjum, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, VI ogólnokształcącej szkoły baletowej) to 325 zł. Uczniowie niepełnosprawni w zależności od szczebla edukacji mogą starać się o kwoty od 180 do 390 złotych.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia lub nauczyciela. Do niego należy dołączyć takie dokumenty jak: zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, w przypadku korzystania z pomocy społecznej zaświadczenie o pobieraniu tych środków lub w sytuacji, gdy przekroczony został dochód, uzasadnienie potrzeby dofinansowania. Rodzice po zakupie podręczników muszą pamiętać o zachowaniu faktury VAT, wystawionej na konkretną osobę. Dzięki temu będą oni mogli starać się o zwrot kosztów. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. (Dz.U. nr 111, poz. 652).