Czy zasiłek porodowy jest opodatkowany

Reklama
Podatniczka jest w zaawansowanej ciąży. Czy jeśli otrzyma zasiłek porodowy, będzie musiała go opodatkować?
NIE Zasiłek porodowy jest tzw. dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek ten przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 tys. zł na każde dziecko, pod warunkiem że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co trzeba udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Jednocześnie zgodnie z ustawą o PIT zwolnieniu podlegają również zasiłki porodowe, co oznacza, że podatniczka nie będzie musiała wykazywać otrzymanej kwoty w zeznaniu podatkowym.
Zwolnione z podatku są też jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 8, pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 9 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy nie ma PIT od świadczeń rodzinnych

Podatniczka otrzymuje zasiłek rodzinny. Czy tego typu świadczenie rodzinne podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
TAK Ustawa o PIT zwalnia z podatku dochodowego świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Te świadczenia obejmują zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńczezasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, zapomogę wypłacaną przez gminy, na podstawie uchwały rady gminy z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy, oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom będącym rodzicami, lub jednemu z rodziców, opiekunom prawnym dziecka, opiekunom faktycznym dziecka, osobie uczącej się. Przy przyznaniu świadczeń rodzinnych pod uwagę brane są przede wszystkim dochody rodziny. Przykładowo zasiłek rodzinny przysługuje wybranym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to 583 zł).
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 2, art. 4 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy wypłaty zwolnione ujmuje się w zeznaniu

Miesiąc temu podatniczka dowiedziała się, że będzie otrzymywać zasiłek rodzinny z gminy. Czy osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu przez gminę zasiłku rodzinnego, ma obowiązek wykazania otrzymywanych kwot w zeznaniu podatkowym?
NIE Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z reguły rozliczają swoje przychody uzyskane w ciągu roku kalendarzowego (m.in. od wynagrodzeń z umów pracowniczych) w deklaracji PIT-37.
Zasadą jest jednak, że w zeznaniu tym (ani w żadnym innym) nie wykazuje się m.in. przychodów (dochodów) zwolnionych z opodatkowania na podstawie ustawy o PIT.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy od dodatku na pięcioro dzieci jest PIT

Ojcu przyznany został dodatek za wychowywanie pięciorga dzieci. Czy takie świadczenie jest wolne od podatku dochodowego?
NIE Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek ten przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że ojciec otrzyma dodatek za wychowywanie trzeciego, czwartego i piątego dziecka. Dodatek ten wpisuje się w katalog kwot do zasiłku rodzinnego i jest zwolniony z podatku. Tak więc otrzymana kwota w wysokości 150 zł miesięcznie nie będzie podlegać podatkowi.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 12a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy alimenty są opodatkowane

Wyrokiem sądu podatniczce przyznane zostały alimenty od jej byłego męża w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Ponadto były mąż płaci alimenty na rzecz córki w wysokości 1,6 tys. zł. Czy taka kwota otrzymywana regularnie co miesiąc podlega opodatkowaniu?
TAK Obowiązkiem alimentacyjnym obciążyć można nie tylko krewnych w linii prostej i rodzeństwo, ale również także małżonka rozwiedzionego wobec drugiego małżonka.
Od strony podatkowej alimenty należą do tzw. przychodów z innych źródeł, które co do zasady podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. lub 32 proc.). Jednocześnie zwolnione z podatku są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zwolnione z podatku są również alimenty na rzecz innych osób niż wymienione dzieci, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
Oznacza to, że alimenty otrzymywane przez podatniczkę w wysokości 1,2 tys. zł jako dla byłej żony będą opodatkowane tylko w części przekraczającej 700 zł. Podatniczka będzie musiała wykazać w rocznej deklaracji PIT-36 kwotę 500 zł przemnożoną przez liczbę miesięcy w roku podatkowym, w których otrzymywała alimenty. Jeśli chodzi o alimenty wypłacane na rzecz córki, to do osiągnięcia przez nią 25 lat nie będą one opodatkowane bez względu na ich otrzymywaną wysokość.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 128, art. 130 ustawy z 25 lutego 1964 r.– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy wyprawka jest przychodem rodzica

Podatniczka chce wnioskować o dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dwójki swoich dzieci. Czy dofinansowanie otrzymane na zakup podręczników szkolnych jest opodatkowane?
NIE Rodzice osiągający niewielkie dochody mogą skorzystać z rządowego programu wyprawka szkolna, w ramach którego państwo przyznaje jednorazową pomoc finansową na przygotowanie dzieci do roku szkolnego.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty i jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Pomoc dotyczy dwóch kategorii uczniów, tj. z określoną niepełnosprawnością lub pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto. Kwota dofinansowania wynosi zaś od 180 do 390 zł, a wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Taka pomoc na podstawie przepisów ustawy o PIT jest zwolniona z podatku. Zwolnienie obejmuje m.in. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, czy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Podstawa prawna
Art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Par. 1 – 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. nr 111, poz. 652 z późn. zm.).

Czy pomoc społeczna interesuje fiskusa

Podatnikowi, który jest zarejestrowanym bezrobotnym, powiatowy urząd pracy przyznał świadczenie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu?
NIE Różne rodzaje pomocy finansowej dla osób bezrobotnych przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedną z nich jest prawo bezrobotnego do refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku (zasiłek wynosi 717 zł), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty. Refundacja ta przysługuje tylko w przypadku jeśli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy.
Jednocześnie przepisy ustawy o PIT zwalniają z podatku kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw (czyli np. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej.
Podstawa prawna
Art. 21 ust.1 pkt 26b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Art. 61 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).