TEZA
Reklama
Informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać imiennie skierowana do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć. O tym, czy dany rodzic został zawiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły, nie można bowiem domniemywać.
STAN FAKTYCZNY
Rada Miasta i Gminy Szczekociny podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Jako podstawę prawną do podjęcia tej uchwały radni wskazali m.in. art. 59 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).
UZASADNIENIE
Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej przepisem szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Dodatkowo organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Organ nadzoru po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz analizie kserokopii książki nadawczej zawierającej potwierdzenia nadania listów poleconych do wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do likwidowanej szkoły oraz potwierdzenia odbioru zawiadomień o zamiarze likwidacji szkoły uznał, że do 56 rodziców zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły doręczone zostały po dniu 28 lutego lub też adresat po tym dniu odmówił przyjęcia przesyłki.
W ocenie wojewody czynność zawiadomienia nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno-techniczną, która polega na tym, że ma ona w zasadzie charakter faktyczny, a jednak pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Natomiast zawiadomienie o zamiarze likwidacji jest dokonane skutecznie wówczas, gdy dotarło do wszystkich rodziców, którzy powinni zostać poinformowani o zamierzonej likwidacji, najpóźniej w terminie, o którym mowa w tym przepisie art. 59 ust. 1 ustawy, a więc do 28 lutego. Poinformowanie jedynie części rodziców o zamiarze likwidacji szkoły nie spełnia wymogów ustawowych. Oznacza to, że uchwała rady gminy została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 3 czerwca 2011 r., NP/II/0911/233/11.