Od dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie dotycząca warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Reklama

– Którym uczniom będzie udzielone dofinansowanie – pyta pani Alicja z województwa opolskiego.

Rozporządzenie przewiduje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, zostanie udzielona m.in. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Chodzi o uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto podkreślić, że przy przyznawaniu pomocy brane będzie pod uwagę kryterium dochodowe.

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/ 2012.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły. Wnioski o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy złożyć w terminie ustalonym przez tego ministra.

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Par. 2 – 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. nr 111, poz. 652).