Powołany art. 5 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników uchyla przepisy szczególne dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z jego treścią wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w trakcie korzystania z urlopu lub nieobecnych w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej trzy miesiące.
Reklama
W wyroku z 21 listopada 2006 r. (II PK 52/06, OSNP 2007/23-24/349) Sąd Najwyższy uznał, że okresu urlopu macierzyńskiego nie zalicza się do okresu urlopu trwającego co najmniej trzy miesiące (nie sumuje się z okresem innego urlopu), w czasie którego dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w sytuacjach korzystania z urlopu lub nieobecności w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn. Uzasadnieniem powyższego poglądu jest bowiem m.in. zakaz wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego (art. 177 par. 1 k.p.), który nie obowiązuje wyłącznie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Koresponduje to ze szczególnym unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy pracownikowi, o którym mowa w art. 177 k.p.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).