Podatnik jest Portugalczykiem zatrudnionym w Polsce na umowę o pracę. Chciałby odliczyć ulgę na córkę, która urodziła się w lutym 2010 r. i mieszka z matką w Portugalii.
Reklama
– Czy w zeznaniu składanym w polskim urzędzie skarbowym mam prawo odliczyć ulgę prorodzinną – pyta Sergio z Warszawy.
Podatnik ma prawo dokonać odliczenia na dziecko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulgę prorodzinną odlicza się od podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego na ogólnych zasadach, według skali podatkowej (ze stawkami 18 proc. i 32 proc.). W konsekwencji ulga przysługuje również podatnikom mającym miejsce zamieszkania za granicą, pod warunkiem że uzyskali w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej i spełniają pozostałe warunki do odliczenia określone w ustawie o PIT. Warto przypomnieć, że ulgę na dzieci małoletnie (które nie ukończyły 18 lat) mogą odliczać nie tylko rodzice, ale również rodziny zastępcze i opiekunowie prawni.
Nasz czytelnik uzyskuje w Polsce dochody ze stosunku pracy i będzie je rozliczał w polskim urzędzie skarbowym w zeznaniu PIT-37, ma ponadto małoletnią córkę. Zatem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia on warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Nie ma tutaj znaczenia to, że dziecko mieszka z matką, a ojciec nie jest obywatelem Polski. Wystarczający jest sam fakt rozliczania podatku w Polsce.
Trzeba pamiętać, że do zeznania podatkowego, w którym dokonywane jest odliczenie, należy dołączyć załącznik oznaczony symbolem PIT/O, w którym należy podać liczbę dzieci i kwotę ulgi (w części C w poz. 34 i 35), a ponadto: dane indentyfikacyjne dziecka (w tym PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia) i miesiące, za które przysługuje odliczenie (w części E).
Reklama
W opisanej sytuacji dziecko nie posiada numeru PESEL, nie jest to jednak przeszkodą w prawidłowym wypełnieniu zeznania wraz z załącznikiem i w odliczeniu ulgi. Wystarczy bowiem, że podatnik wpisze na formularzu PIT/O imię i nazwisko dziecka, a także datę jego urodzenia. Wynika to wyraźnie z przepisów ustawy o PIT. Zgodnie z art. 27f ust. 5 odliczenia dokonuje się, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.
Ulgę można jednak odliczyć wyłącznie za miesiące, w których były spełnione warunki do skorzystania z niej. Ponieważ córka urodziła się w lutym 2010 r., odliczenie przysługuje za 11 miesięcy. Za każdy miesiąc można odliczyć 92,67 zł, co w tym wypadku daje łączną kwotę 1019,37 zł.
Ważne!
Kwota ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2010 r. wynosi 92,67 zł na dziecko za każdy miesiąc, w którym była sprawowana opieka
Magdalena Majkowska
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).