Podatniczka w ubiegłym roku rozstała się z mężem. Wychowuje małoletnią córkę. Zamierza obliczyć podatek jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Reklama

– Czy wybór takiego sposobu rozliczenia pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej, czy też jedno wyłącza drugie – pyta Pani Hanna z Lublina.

Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci nie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej. Podatniczka może zatem skorzystać z obu preferencji. Jeżeli wychowuje samotnie małoletnią córkę, może na swój wniosek złożony w rocznym zeznaniu podatkowym określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

Od tak obliczonego podatku, po jego pomniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, będzie mogła także odliczyć ulgę prorodzinną. Odliczenia będzie można dokonać tylko do wysokości podatku. Ewentualna nadwyżka ulgi nie przechodzi na następny rok podatkowy.

Podatniczka musi jednak pamiętać o tym, że jeżeli jej były mąż na skutek rozwodu nie został pozbawiony praw rodzicielskich, to również ma prawo do ulgi. Tak samo w przypadku gdy jego władza rodzicielska została ograniczona. Jeżeli ulga przysługuje obojgu rodzinom, to w takim wypadku mogą ją odliczać w swoich zeznaniach podatkowych w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Ulga na dziecko małoletnie za cały rok wynosi 1112,04 zł.

Magdalena Majkowska

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4, art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).