Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia potomka mogą otrzymać nie tylko biologiczni rodzice. Prawo takie mają też opiekunowie prawni i faktyczni oraz osoby, które przysposobiły małoletniego.

Reklama

Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych doprecyzowuje przepisy związane z warunkami, które musi spełniać rodzic adopcyjny, aby otrzymać becikowe i dodatek. Od nowego roku osoba, która przysposobi dziecko, nie będzie musiała dołączać do wniosku o te świadczenia, zaświadczenia wystawionego przez położną lub lekarza, potwierdzającego objęcie przyszłej matki w trakcie ciąży opieką medyczną. Do tej pory przepisy wprost zwalniały z tego obowiązku tylko opiekunów prawnych oraz faktycznych dzieci. Niektóre gminy, wychodząc z założenia, że adopcyjny rodzic też nie jest w stanie dostarczyć dowodu objęcia opieką lekarską biologicznej matki, nie wymagały jego składania. Część z nich wydawała jednak decyzje odmawiające przyznania świadczeń tym osobom, które nie dysponowały takim dokumentem.

Ponadto, tak jak dotychczas, rodzic, który adoptował dziecko i chce otrzymać becikowe z tego tytułu, musi złożyć wniosek o jego przyznanie. Ma na to czas w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia potomka, jednak nie później niż do ukończenia przez niego 18 lat. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochody osiągane przez członków rodziny.

Inne zasady obowiązują te osoby, które chcą otrzymać drugie z przysługujących świadczeń, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. W tym przypadku rodzic adopcyjny musi być najpierw uprawniony do zasiłku na to dziecko. Jego dochody nie mogą więc przekraczać kryterium dochodowego, które wynosi 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

michalina.topolewska@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212). Wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.