Czy gmina przyzna rodzicowi becikowe

Reklama

Matka, które urodziła w grudniu dziecko, złożyła 7 stycznia w swojej gminie wniosek o przyznanie becikowego. Dołączyła do niego wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie lekarskie o objęciu opieką medyczną w trakcie ciąży. Wynika z niego, że pierwsza wizyta odbyła się w 12. tygodniu ciąży. Czy samorząd wypłaci jej świadczenie?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, to wynoszące 1 tys. zł świadczenie finansowane przez budżet (ale wypłacane przez gminę). Mogą je otrzymać rodzice narodzonego potomka bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Najważniejszym warunkiem, od którego jest uzależnione przyznanie becikowego, jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o objęciu opieką medyczną w trakcie ciąży. Przy czym od 1 stycznia wprowadzone zostały bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące tego zaświadczenia. Becikowe będzie przysługiwać tylko w sytuacji, gdy udokumentowane jest, że przyszła matka była objęta taką opieką nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Przed zmianą przepisów wystarczyło, że przyszła matka odbyła jedno badanie w dowolnym tygodniu ciąży i było to odnotowywane w zaświadczeniu wydanym przez lekarza lub położną. Co więcej, gmina będzie wymagać takiego zaświadczenia nie tylko w sytuacji, gdy kobieta zajdzie w ciążę lub dziecko urodzi się po 1 stycznia, ale również gdy miało to miejsce jeszcze przed 31 grudnia 2011 r., tak jak w opisywanym przypadku, bo rodzic nie spieszył się ze złożeniem wniosku i zrobił to dopiero w nowym roku. Zgodnie z przepisami na takie zgłoszenie ma 12 miesięcy od daty urodzenia malucha. Decydujące znaczenie będzie bowiem miało to, kiedy został złożony wniosek.

Podstawa prawna

Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy zagraniczna opieka medyczna liczy się do becikowego

Rodzice wychowujący dwójkę dzieci wrócili z Anglii, gdzie przez ostatnie dwa lata ojciec pracował na kontrakcie. Tam też w październiku ubiegłego roku urodziło się ich młodsze dziecko. Matka od 7. tygodnia ciąży była objęta opieką lekarza, ale nie ma wymaganego przez gminę zaświadczenia. Czy otrzyma ona świadczenie?

Zgodnie ze stanowiskiem resortu zdrowia, jeżeli rodzic przedstawi dokumentację medyczną w wiarygodnym tłumaczeniu na język polski lekarzowi w kraju, to ten powinien na jej podstawie wystawić zaświadczenie, które pozwoli uprawnionym uzyskać becikowe. Gmina nie może natomiast przyjąć zaświadczenia, które wystawił zagraniczny lekarz, nawet jeżeli będzie ono przetłumaczone i potwierdzi opiekę dopiero od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu.

Podstawa prawna

Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy druk zaświadczenia może być dowolny

W trzyosobowej rodzinie w lutym urodzi się drugie dziecko. Matka jest objęta opieką medyczną od 8. tygodnia ciąży i planuje złożenie wniosku o wypłatę świadczenia. Od swojej koleżanki, która teraz ubiega się o becikowe, dowiedziała się, że od nowego roku trzeba mieć zaświadczenie według określonego wzoru. Czy gmina przyjmie inny druk, jeżeli będzie z niego wynikać, że opieka była sprawowana od 10. tygodnia ciąży do porodu?

Od 1 stycznia gminy mają obowiązek przyjmować tylko zaświadczenie, które jest zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dotychczas rodzic mógł złożyć dowolny wypełniony przez lekarza lub położną druk, o ile zawierał on informację o jednym badaniu lekarskim w trakcie ciąży oraz dane identyfikujące osobę wystawiającą. Natomiast wymagany obecnie formularz powinni mieć sam lekarz lub położna. Nie mogą oni domagać się jego dostarczenia od rodzica. Należy też pamiętać, że wystawienie takiego druku jest bezpłatne.

Podstawa prawna

Art. 15b ust. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Czy wystarczy data jednego badania w trakcie ciąży

Matka, która będzie wkrótce rodzić, jest umówiona na ostatnią wizytę u swojego lekarza. Chce go też od razu prosić o wystawienie zaświadczenia, które pozwoli jej ubiegać się o uzyskanie becikowego. Czy będzie akceptowane, jeżeli wpisze on na tym dokumencie tylko to, że opieka była sprawowana od 10. tygodnia ciąży?

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 14 września 2010 r., które określa wzór zaświadczenia, wprowadzają też dodatkowy warunek. Przewiduje on, że przyszła matka powinna mieć udzielone w trakcie każdego trymestru ciąży co najmniej jedno z wymienionych w nim świadczeń zdrowotnych. Są to badania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego. W związku z tym na zaświadczeniu, oprócz wskazania, od którego tygodnia ciąży jest ona objęta opieką, muszą też być podane daty odbycia trzech badań. Jeżeli tego nie będzie, gmina odmówi wypłaty becikowego, a rodzic będzie musiał ponownie udać się do lekarza, aby prawidłowo wypełnił formularz.

Podstawa prawna

Par. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

Czy do dodatku potrzebne zaświadczenie

Rodzice, którym w lutym urodzi się dziecko, będą składać wniosek o becikowe. Oprócz tego świadczenia chcą też ubiegać się w gminie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków. Jednym z nich jest ten z tytułu urodzenia dziecka. Czy jego przyznanie też jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego zaświadczenia?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi, podobnie jak becikowe, 1 tys. zł i też jest uzależniony od objęcia opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu i potwierdzenia tego w zaświadczeniu. Rodzic, który ubiega się o obydwa te świadczenia, może więc dołączyć jeden dokument. O ile jednak becikowe otrzyma każdy rodzic nowo narodzonego dziecka, niezależnie od swoich zarobków, to prawo do dodatku jest uzależnione od tego, czy na potomka będzie przyznany zasiłek. To natomiast oznacza, że dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie muszą być poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Wynosi ono 504 zł miesięcznie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

Podstawa prawna

Art. 9 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy gmina może odmówić swojego becikowego

Ojciec składa w gminie wniosek o przyznanie becikowego. Dowiedział się też, że może otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, którą finansuje samorząd. Czy jego przyznanie jest uzależnione od posiadania odpowiedniego zaświadczenia?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych samorządów to tzw. trzecie becikowe. Nie jest to świadczenie obligatoryjne, dlatego każda gmina samodzielnie decyduje o jego wprowadzeniu w zależności od swoich możliwości finansowych. Wysokość tego świadczenia oraz szczegółowe zasady jego przyznawania określają radni w uchwale, ale w przeciwieństwie do becikowego i dodatku przepisy ustawy nie wskazują bezpośrednio, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej.

Podstawa prawna

Art. 22a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy każdy lekarz może wystawić zaświadczenie

Matka dwumiesięcznego dziecka chce złożyć wniosek o świadczenie z tytułu jego urodzenia. W trakcie ciąży pozostawała pod opieką lekarza, który przyjmował w przychodni, do której jest zapisana, ale on dojeżdżał do niej z innej miejscowości. Od nowego roku nie współpracuje on jednak już z tym zakładem opieki zdrowotnej, a kobieta zapomniała poprosić go o wystawienie zaświadczenia. Czy może to zrobić inny lekarz?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, każdy lekarz, bez względu na specjalizację, który na podstawie przedstawionej przez rodzica dokumentacji wykazującej pozostawanie ciężarnej pod opieką lekarską może stwierdzić wykonywanie badań przez lekarza ginekologa lub położną, jest uprawniony do wystawienia zaświadczenia. Takim dokumentem może być, np. karta przebiegu ciąży lub dokumentacja medyczna znajdująca się w zakładzie opieki zdrowotnej, w której matka jest zarejestrowana. Kobieta powinna więc poprosić innego lekarza z przychodni o wystawienie takiego druku. Ponadto opieka medyczna nad ciężarną może być sprawowana przez lekarza wykonującego swój zawód zarówno w ramach grupowej, jak i indywidualnej praktyki lekarskiej, niezależnie od tego, kto finansuje wykonanie świadczenia zdrowotnego

Podstawa prawna

Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Czy rodzic adopcyjny otrzyma wsparcie

Małżeństwo, które w listopadzie ubiegłego roku przysposobiło czteroletnią dziewczynkę, chce ubiegać się o becikowe. Czy gmina przyzna im świadczenie, mimo że nie mogą dołączyć do wniosku zaświadczenia lekarskiego?

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych zobowiązują do złożenia zaświadczenia tylko rodziców biologicznych dziecka, czyli jego matkę lub ojca. Ze spełnienia tego wymogu są natomiast zwolnieni opiekun prawny, opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się podopiecznym, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz osoba, która adoptowała dziecko. Analogicznie ze składania zaświadczenia rodzic adopcyjny jest też zwolniony, gdy ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 9 i art. 15b ust. 7 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).