Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dzieciom krzywdzonym apelują o jak najszybsze dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Reklama

Apel w tej sprawie został we wtorek wystosowany do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego przez organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą.

W grudniu resort sprawiedliwości przygotował nowelizację Kodeksu karnego, która przewidywała m.in. podniesienie wieku chronionych osób nieletnich z 15 do 18 lat w przypadku przestępstw związanych z utrwalaniem i przechowywaniem pornografii. Projekt miał dostosować przepisy polskiego prawa do zobowiązań międzynarodowych, m.in. konwencji z Lanzarote z 2007 r.

Jak wynika z badań Fundacji Dzieci Niczyje (FDN), 9 proc. dziewcząt i 6 proc. chłopców poniżej 15. roku życia doświadczyło kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi.

"Skala problemu jest niepokojąca. Mimo wielu działań podejmowanych przez polskie władze, gwarantowane prawnie możliwości przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci wciąż nie są wystarczające. Niemal każdego dnia media informują o przestępstwach seksualnych, których ofiarą padają dzieci. Pracownicy placówek i organizacji pomocowych adresujących swoją ofertę do dzieci krzywdzonych widzą znacznie więcej niż media. Naszymi podopiecznymi są dzieci - ofiary zgwałceń, wieloletniego wykorzystywania seksualnego, brutalnej przemocy" - powiedziała dr Monika Sajkowska, dyrektorka FDN - koordynatora Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą.

Reklama

Konwencja z Lanzarote, podpisana przez Polskę w 2007 r., została już ratyfikowana przez 11 krajów europejskich. Zdaniem autorów apelu szczególną obligacją do ratyfikowania Konwencji jest zbliżająca się polska prezydencja. "Dostosowanie polskiego prawa do standardów unijnych będzie również konieczne w świetle dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, nad którą trwają prace w instytucjach europejskich" - argumentują autorzy apelu.

Reklama

Dostosowanie naszego prawa do zapisów Konwencji wymaga m.in. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji reprezentującej dziecko w postępowaniu karnym oraz zapewnienia mu prawa do informacji w postępowaniu, które go dotyczy. Ponadto, konieczne jest wprowadzenie przepisów pozwalających pracodawcy na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie, która podejmuje pracę w stałym kontakcie z dzieckiem oraz rozwiązań gwarantujących systemową edukację w zakresie wykorzystywania seksualnego dziecka wśród profesjonalistów zajmujących się ochroną dzieci.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że przygotowana przez MS nowelizacja jedynie cząstkowo realizuje postulaty Konwencji. "Ponadto, prace nad nim zostały przerwane" - napisano w apelu.

Członkowie Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą deklarują, że gotowi są, by przekazać MS swoje uwagi wynikające z wieloletnich doświadczeń w pomocy ofiarom przestępstw seksualnych oraz ich rodzinom. "Uwagi te mają na celu pełniejsze dostosowanie przepisów prawa polskiego do wymagań Konwencji, a także bardziej kompleksową ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i wtórną wiktymizacją podczas postępowania karnego" - podkreślają.

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w jej skład wchodzą m.in.: Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Medei, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.