1 Zamelduj się w gminie, w której dziecko będzie chodziło do przedszkola

Reklama

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dlatego musi zakładać i prowadzić przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Zadania te nie są uwzględniane przy podziale na samorządy oświatowej subwencji ogólnej. Są one finansowane z dochodów gmin, głównie z dochodów własnych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W związku z tym gmina ma obowiązek w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby (tj. w zakresie miejsc edukacji przedszkolnej) swoich mieszkańców – podatników.

2 Sprawdź kolejność przyjmowania do przedszkola

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o tzw. zasadę powszechnej dostępności. W pierwszej kolejności przyjmowane są jednak dzieci:

● w wieku 6 i 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

● matek lub ojców samotnie je wychowujących,

● matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

● umieszczone w rodzinach zastępczych,

● ze wskazaniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

dzieci obojga rodziców pracujących,

● które dotychczas uczęszczały do przedszkola, a także ich rodzeństwo,

● obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne.

3 Odwołuj się, jeśli dziecko nie dostanie się do placówki

Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzice mogą się odwoływać od tej decyzji. Powinini też pisemnie wezwać dyrektora przedszkola do przyjęcia dziecka. Właściwym przedszkolem jest to w promieniu nie większym niż 3 km od miejsca zamieszkania. Na odpowiedź trzeba czekać 30 dni. Takie samo wezwanie o umieszczenie dziecka w przedszkolu trzeba też złożyć jednocześnie do wójta gminy. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, rodzice mogą się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli to też zawiedzie, na podstawie negatywnych odpowiedzi rodzic może wnieść sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Może też domagać się przed sądem pokrycia przez gminę kosztów związanych z wynajęciem niani lub umieszczeniem dziecka w przedszkolu.

4 Domagaj się zapewnienia pięciu godzin bezpłatnej opieki dla dziecka

Reklama

Samorządy mogą więc pobierać opłaty od rodziców za umieszczenie dziecka w przedszkolu dopiero po pięciu godzinach ich pobytu w przedszkolu. W tym czasie nauczyciele powinni realizować z nimi program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową. Rodzice powinni otrzymać informację, od której godziny ich dziecko będzie miało realizowaną podstawę programową. Najczęściej od godziny 7.00 do 8.00 to czas na zebranie się wszystkich dzieci w przedszkolu. Następnie od 8.00 do 13.00 jest realizowany program wychowania przedszkolnego. Tych pięć godzin zajęć jest bezpłatnych. Rodzice, jeśli chcą, aby ich dziecko pozostało dużej w przedszkolu, muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 148, poz. 991).