1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania o rodzinę, ciążę, dzieci nie musisz odpowiadać!

2. Wszyscy pracownicy, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki, mają równe prawa. Dotyczy to m.in. równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Oznacza to, że jeśli kolega zatrudniony na takim stanowisku jak Ty i posiadający takie same kwalifikacje zarabia więcej - to Twój szef łamie prawo!

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć. Jeśli nie dostaniesz pracy tylko dlatego, że jesteś kobietą, możesz pozwać daną firmę do sądu! Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza, że nie możesz być dyskryminowana ani w sposób bezpośredni, ani pośrednio. Co to oznacza?

a. Z dyskryminacją bezpośrednią masz do czynienia np. wtedy, gdy tylko dlatego, że jesteś kobietą, zarabiasz mniej niż kolega z tymi samymi kwalifikacjami, zatrudniony na takim samym jak Ty stanowisku.

b. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy np. z powodu pozornie niewinnego zapisu w regulaminie w Twojej firmie zatrudnionych jest więcej mężczyzn niż kobiet, a nie usprawiedliwiają tego żadne obiektywne powody.

4. Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do Twojej płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie Twojej godności, poniżenie Cię lub upokorzenie. To zarówno zachowanie fizyczne, jak i słowne (molestowanie seksualne).

5. Jeśli Twój szef Cię dyskryminuje dlatego, że jesteś kobietą, masz prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za
pracę. Żeby wytoczyć mu sprawę w sądzie pracy, zbierz najpierw dowody - np. listę osób wysyłanych na szkolenia, listę zgłoszonych do nagrody czy awansu. Za dochodzenie swoich praw do równego traktowania szef nie może Cię zwolnić!

6. W przypadku molestowania seksualnego w pracy nie jesteś bezbronna.

a. W przypadku, gdy osobą, która Cię molestuje, jest Twój przełożony, a jego zachowanie poważnie naruszyło Twoją nietykalność cielesną, możesz złożyć na policji lub w prokuraturze wniosek o ściganie go z art. 170 kodeksu karnego, który mówi: "Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wyzyskanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat".

b. Możesz sama wystąpić do sądu z aktem oskarżenia, powołując się na art. 178, 181 i 182 kodeksu karnego, mówiące o naruszaniu czci i nietykalności cielesnej.

c. Możesz też powołać się na art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, mówiące o ochronie godności i dóbr osobistych. Przed procesem zbierz jak najwięcej dowodów - nagrywaj wasze rozmowy, zachowuj jego maile i SMS-y, pytaj inne pracownice, czy też padły ofiarą takiego zachowania i spróbuj namówić je do zeznań.

Przysługują Ci wolne dni:

1. Jeśli nie możesz pracować z powodu choroby w czasie ciąży, dostajesz 100 proc. pensji.

2. Jeśli Twoje dziecko zachoruje i musisz się nim opiekować, weź zwolnienie z pracy. Wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, który wypłaca Ci szef na podstawie zwolnienia lekarskiego.

a. Do zasiłku opiekuńczego masz prawo, jeśli opiekujesz się: zdrowym dzieckiem, które nie skończyło 8 lat (bo np. nagle zamknięto jego żłobek, przedszkole czy szkołę); chorym dzieckiem, które nie skończyło 14 lat; również innym chorym członkiem rodziny, który mieszka z Tobą.

b. O tym, na ile musisz wziąć zwolnienie z pracy, a co za tym idzie - za jaki okres dostaniesz zasiłek - decyduje lekarz. W ciągu roku takiego płatnego zwolnienia nie możesz wziąć więcej niż: 60 dni do opieki nad dzieckiem; 14 dni do opieki nad innym członkiem rodziny; 60 dni łącznej opieki nad dzieckiem i innym członkiem rodziny.

c. Żeby obliczyć wysokość przysługującego ci zasiłku opiekuńczego, szef odlicza od twojej pensji składki na ubezpieczenie społeczne, potem oblicza 80 proc. tego, co zostało, a końcową kwotę dzieli przez 30, bowiem płaci ci za każdy dzień zwolnienia oddzielnie.
Uwaga! Nie masz prawa do zasiłku opiekuńczego w czasie trwania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

Podstwa prawna:
1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (DzU nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpóźn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 60, poz. 636 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 z późn.zm.)

JUŻ JUTRO: Spokojna starość jest możliwa. Emerytura tuż tuż? Sprawdź, kiedy Ci przysługuje. Dowiedz się, czy dostaniesz pieniądze po mężu