Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne wskazówki, aby ułatwić Ci walkę o dodatkowe pieniądze na Twoją pociechę. Masz prawo do godnego życia!

1. Jeśli jesteś mamą - własnego lub adoptowanego dziecka - masz prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Żeby go dostać, musisz zwrócić się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej w miejscu Twojego zamieszkania. Wypełniasz odpowiedni wniosek i dołączasz do niego wymagane dokumenty, w szczególności odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny z roku 2005, tj. roku poprzedzającego aktualny okres zasiłkowy.

a. Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje Ci wtedy, gdy przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł. Chyba że któreś z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wtedy dochód nie może przekraczać 583 zł. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której łączny dochód członków Twojej rodziny przekracza kryterium dochodowe tylko o sumę najniższego zasiłku rodzinnego, a w poprzednim roku miałaś już uprawnienie do zasiłku rodzinnego i nie miało wówczas miejsca przekroczenie kryterium dochodowego.

b. Zasiłek rodzinny przysługuje ci, dopóki dziecko: nie skończy 18 lat; jeśli dziecko uczy się w szkole zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do skończenia przez nie 21. roku życia. Jedynie w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje mu do ukończenia 24 lat.

c. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 48 zł na dziecko, które nie skończyło 5. roku życia; 64 zł na dziecko między 5. a 18. rokiem życia; 68 zł na dziecko między 18. a 24. rokiem życia.

d. Stracisz prawo do zasiłku rodzinnego, m.in. w sytuacji, gdy Twoje dziecko: trafi do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub do rodziny zastępczej; wstąpi w związek małżeński.

2. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Aby dostać te zasiłki we wniosku o zasiłek rodzinny musisz odhaczyć odpowiednią kratkę.

a. Dodatek z powodu urodzenia dziecka dostajesz jednorazowo (1000 zł). Jeśli urodzisz bliźnięta, trojaczki itd. masz prawo do dodatku na każde z dzieci.

b. Będąc na urlopie wychowawczym, dostajesz kolejny dodatek, w wysokości 400 zł miesięcznie, przez: 24 miesiące; 36 miesięcy, jeśli urodziłaś bliźnięta, trojaczki itd.; 72 miesiące, jeśli twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga! Dodatek wychowawczy nie przysługuje osobom, które: dostają rentę, rentę socjalną lub emeryturę; przed urlopem wychowawczym były zatrudnione krócej niż 6 miesięcy; pracują zarobkowo w trakcie urlopu wychowawczego; ich dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu lub w żłobku, przedszkolu (z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku lub przedszkolu z przyczyn terapeutycznych); przestały osobiście opiekować się dzieckiem; korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

c. Jeśli opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym (legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności). Miesięcznie z tego tytułu dostaniesz: 60 zł na dziecko do 5. roku życia; 80 zł na dziecko starsze.

d. Kiedy Twoje dziecko rozpoczyna rok szkolny, masz prawo do dodatku, w wysokości 100 zł, który dostaniesz jednorazowo. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

e. Jeśli Twoje dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania, masz prawo do dodatku w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacanego od września do czerwca. Dodatek ten przysługuje jednak jedynie na dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dziecku, które uczy się w szkole podstawowej lub gimnazjum dodatek ten będzie przysługiwał jedynie w przypadku, gdy legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepenosprawności.

f. Jeśli Twoje dziecko dojeżdża do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania, w okresie od września do czerwca masz prawo do dodatku w wysokości 50 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje jednak tylko na dzieci dojeżdżające do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

3. Masz prawo do urlopu macierzyńskiego w pracy: przy pierwszym porodzie - 18 tygodni; przy każdym następnym - 20 tygodni; w przypadku bliźniąt, trojaczków, czworaczków itd. - 28 tygodni.

4. W związku z narodzinami dziecka masz prawo również do zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje Ci przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego. Jego wysokość zależy od tego, jaką pensję otrzymywałaś przez ostatnie 6 miesięcy, i stanowi 100 proc. twojego wynagrodzenia. Oznacza to po prostu, że otrzymujesz taką samą pensję, jak dotychczas.

5. Dopóki twoje dziecko nie skończy 4 lat, podlegasz szczególnej ochronie i dlatego nie możesz pracować dłużej niż 8 godzin dziennie (chyba że się na to zgodzisz). Jeśli skróci się przez to czas Twojej pracy, masz prawo do wynagrodzenia również za czas nieprzepracowany.

6. Dopóki wychowywane przez Ciebie dziecko nie ukończy 4 lat, masz prawo do 3 lat urlopu wychowawczego. Jedyny warunek - musisz mieć na swoim koncie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia, ale do tego czasu wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. Od momentu, w którym złożyłaś wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, aż do zakończenia tego urlopu szef nie może wyrzucić cię z pracy. Jedynie wtedy, gdy Twoja firma upadnie lub ogłosi upadłość albo gdy umowa może być rozwiązana z Twojej winy, niestety tę pracę stracisz.

7. Masz prawo dorabiać sobie w trakcie urlopu wychowawczego (w swojej dotychczasowej firmie, jak i w innej), a także uczyć się lub odbywać szkolenia, ale pod warunkiem że nie przeszkadza Ci to osobiście opiekować się dzieckiem.

8. Po urlopie wychowawczym masz prawo wrócić na dotychczasowe stanowisko, a jeśli nie jest to możliwe, szef musi zapewnić Ci stanowisko równorzędne lub inne, ale odpowiadające Twoim kwalifikacjom i płacić ci pensję nie mniejszą od tej, którą otrzymywałaś przed pójściem na urlop. UWAGA! Pamiętaj, że urlop wychowawczy wlicza się do okresu zatrudnienia

9. Jeśli wychowujesz dziecko, które nie skończyło jeszcze 14 lat, masz prawo do 2 dni płatnego zwolnienia rocznie

Podstawa prawna
1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (DzU nr 24, poz. 141 z 1974 r. z późn. zm.)
2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U nr 221, poz. 1615).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255)JUŻ JUTRO: Alimenty Ci się należą. Nie odpuszczaj swojemu byłemu mężowi i domagaj się od niego pieniędzy. Masz do nich pełne prawo.