W związku z otwarciem nowego sklepu czytelnik chce przyjąć do pracy młodocianych. Mają oni pomagać przy sprzątaniu, rozkładaniu towarów na półkach i wykonywaniu innych potrzebnych prac. Jakie ograniczenia obowiązują przy ustalaniu rodzajów prac powierzanych młodocianym?
Pracodawca może zatrudnić młodocianych (czyli osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat) – w celu innym niż przygotowanie zawodowe – tylko do wykonywania lekkich prac.
Przed zawarciem umów o pracę z takimi osobami pracodawca ma obowiązek ustalić obowiązujący u niego wykaz lekkich prac, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten powinien zostać zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy. Lekarz medycyny pracy oraz inspektor pracy kontrolują, czy w wykazie lekkich prac, przy których pracodawca będzie mógł zatrudniać młodocianych, nie ma prac wzbronionych takim osobom. Zostały one określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).
Zgodnie ze wskazówką zawartą w art. 2001 par. 2 k.p. praca może być uznana za lekką tylko wtedy, gdy nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego. Umowa o pracę z młodocianym powinna być poprzedzona stosownym zaświadczeniem lekarskim. Wykonywanie pracy nie może także utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Zakaz ten nie może być interpretowany tylko w kategoriach formalnych. Nie może być więc uznane za lekką pracę zajęcie, które wprawdzie nie koliduje z czasem nauki młodocianego, ale stanowi dla niego ponadprzeciętne obciążenie i uniemożliwia – mimo braku formalnych przeszkód w uczęszczaniu do szkoły – koncentrację w czasie nauki. Wykaz lekkich prac, przy których dozwolone jest zatrudnianie młodocianych na podstawie umowy o pracę, powinien być zawarty w regulaminie pracy. W przypadku małych firm, gdy pracodawca nie ma obowiązku wydawania takiego regulaminu, powinien ustalić wykaz lekkich prac w osobnym akcie. Pracodawca ma obowiązek zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.
Reklama
Zatrudnienie młodocianego bez spełnienia wskazanych wyżej wymogów, stanowi podstawę do pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 5 kodeksu pracy).
Podstawa prawna
Art. 2001 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).