1 Podaj w oświadczeniach kwotę dochodu swojego i członków rodziny

Reklama

Gmina przyznając świadczenia z pomocy społecznej, bierze pod uwagę dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W ten sposób sprawdza, czy nie przekracza on kryterium dochodowego wynoszącego 351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 477 zł dla osoby samotnej. Osoba składająca wniosek może więc albo dołączyć zaświadczenie od pracodawcy, albo napisać oświadczenie, w którym poda kwotę dochodu. Tak jak w przypadku zasiłków rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego musi podać informacje o zaliczce na podatek i składkach. Przepisy nie precyzują jednak, czy na jednym oświadczeniu mogą być podane informacje o dochodach wszystkich członków rodziny, czy każda osoba musi złożyć odrębne oświadczenie.

2 Sprawdź, jakie dodatkowe informacje możesz podać bez zaświadczenia

Znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej pozwalają też, aby oprócz dochodu w innych oświadczeniach można było podać powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (zamiast zaświadczenia urzędu gminy), informacje o okresach zatrudnienia, w których opłacane były składki, i okresach bezskładkowych oraz o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy (zamiast zaświadczenia starosty). Jeżeli składający wniosek ma dzieci uczęszczające do szkoły, to też może to potwierdzić bez zaświadczenia ze szkoły.

3 Podpisz klauzulę o świadomości sankcji za podawanie nieprawdziwych danych

Oświadczenie złożone przez osobę zostanie uznane za nieważne, jeżeli nie będzie zawierać klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zastąpi ona pouczenie wydawane przez gminę. Nie ma znaczenia, czy klauzula dopisana jest ręcznie, czy komputerowo. Musi jednak znaleźć się pod nią podpis osoby składającej.

michalina.topolewska@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 662).