Czy trzeba się stawiać w Powiatowym Urzędzie Pracy
Reklama
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do swojego powiatowego urzędu pracy (PUP) w wyznaczonym przez niego terminie po to, by przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub inną formę pomocy. Wizyta bezrobotnego jest też potwierdzeniem, że jest on gotów do podjęcia pracy. Dyrektor urzędu wyda decyzję o wykreśleniu bezrobotnego z rejestru i pozbawieniu go prawa do zasiłku, jeśli ten nie będzie stawiał się w urzędzie. Nie poniesie tych konsekwencji wówczas, gdy poda uzasadnioną przyczynę swojego niestawiennictwa w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym miał być w urzędzie. Taką przyczyną jest choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
Czy osoba bezrobotna może przerwać staż i szkolenie
Bezrobotny, który z własnej winy przerwał szkolenie, przygotowania zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne lub inną formę pomocy zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Tym samym również straci prawo do zasiłku. Taka sama sankcja spotka go, jeśli po skierowaniu nie podjął wymienionych form aktywizacji. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
● 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
● 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
● 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej.
Czy osoba bezrobotna może długo przebywać na zwolnieniu lekarskim
Prawa do zasiłku zostanie pozbawiony również ten bezrobotny, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym nieprzerwanie przez 90 dni. Dotyczy to również tych osób, które na zwolnieniu lub w zamkniętym ośrodku przebywały z przerwami, ale nie dłuższymi niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia, w którym upływa 90. dzień leczenia.
Czy dopuszczalne jest dorabianie do zasiłku dla bezrobotnych
Bezrobotny w ogóle nie może osiągać dodatkowych dochodów z tytułu jakiejkolwiek pracy zarobkowej bez ryzyka utraty swojego statusu. Może natomiast osiągać określone przez prawo przychody, niepochodzące z pracy (np. ze sprzedaży), ale nie wyższe niż 693 zł (połowa płacy minimalnej) miesięcznie. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Bez groźby utraty statusu bezrobotny może uzyskiwać przychody w dowolnej wysokości z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Czy praktykant straci prawo do pomocy z Urzędu
Absolwentów (co najmniej szkół gimnazjalnych) może przyjmować na praktykę osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W dniu jej rozpoczęcia osoby te nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Osoba, która odbywa praktykę, może jednocześnie być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub w czasie praktyki ubiegać się w tym urzędzie o status bezrobotnego. Nie będzie jednak mogła otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w trakcie praktyki otrzymuje miesięcznie kwotę wyższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Praktykant nie musi stawiać się w urzędzie pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd.
Podstawa prawna
Art. 2, 33, 75 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
Reklama
Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Art. 2, 3 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052).