W opisanej sytuacji matka może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Może również odliczyć od podatku ulgę prorodzinną. Z takiego rozliczenia jako samotny rodzic korzystać mogą osoby samotnie wychowujące m.in. dzieci małoletnie w danym roku podatkowym. Jednocześnie od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) bądź sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Reklama

Ustawodawca nie wyłącza możliwości skorzystania przez rodzica z ulgi prorodzinnej, w sytuacji gdy małoletni otrzymał przychód. Natomiast uzyskanie dochodów przez dziecko pełnoletnie w niektórych wypadkach może uniemożliwić skorzystanie przez rodzica z prawa do odliczenia tej ulgi.

Generalnie dochody małoletniego dziecka należy doliczyć do dochodów uzyskiwanych przez rodzica. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. W tym celu należy wypełnić PIT-36 wraz załącznikiem PIT-M, tj. informacją o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

Ponieważ córka jest dzieckiem małoletnim, to podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci z uwzględnieniem renty rodzinnej, ale bez stypendium.

Oznacza to, że matka powinna złożyć PIT-36, w którym rozliczy się ze swoich dochodów i z dochodów z renty rodzinnej swojej córki jako osoba samotnie wychowująca dziecko, korzystając jednocześnie z ulgi prorodzinnej w wysokości 1112,04 zł. Córka natomiast samodzielnie rozliczy przychód z praktyki będący jej przychodem z pracy, a zatem niepodlegający wykazaniu w PIT-36. Za osobę małoletnią zeznanie powinien podpisać rodzic.

Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo

oprac. M. Majkowska

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 27f, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).