Od 1 października wejdą w życie kolejne przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. nr 45, poz. 235). Zgodnie z nimi rodzice, którzy zdecydują się, żeby ich dzieckiem opiekowała się niania, będą musieli podpisać z nią umowę, a następnie zgłosić ją do ZUS. Opiekunki do dzieci bez względu na osiągane zarobki będą (od października) zawsze zgłaszane do ubezpieczeń społecznych z jednym i tym samym kodem, czyli 04 30.

Reklama

Rozróżnienie na dwa kody będzie stosowane przy okazji rozliczeń z ZUS w imiennych raportach miesięcznych. I tak, jeśli wynagrodzenie niani nie przekroczy pułapu minimalnej pensji, to w dokumentach rozliczeniowych będzie należało stosować wyłącznie kod 04 30. Jeżeli natomiast jej wynagrodzenie będzie wyższe niż ta pensja, to konieczne będzie sporządzenie dwóch raportów imiennych opatrzonych dwoma różnymi kodami. W jednym raporcie z kodem 04 30 powinny być rozliczone składki od podstawy wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie, czyli finansowane przez budżet państwa. Drugi raport z kodem 04 31 powinien zawierać rozliczenie składek od podstawy ponad to wynagrodzenie, które to składki finansowane będą przez płatnika i ubezpieczoną.

Nowe kody dla niań i opiekunek zostały wskazane w rozporządzeniu, które weszło w życie 14 czerwca, jednak przepisy o kodach dla niań zaczną obowiązywać od 1 października 2011 r.

Paweł Jakubczak

Podstawa prawna

Par. 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 maja 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 109, poz. 633).