Nowe formy opieki nad dziećmi, czyli żłobki i kluby dziecięce, są przeznaczone dla dzieci w wieku 0 – 3 lata. Jednak do żłobka może trafić dziecko, które skończyło 20. tydzień życia, natomiast w klubie dziecięcym mogą przebywać tylko te maluchy, które skończyły rok. Opieka może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzy lata. Jeżeli więc data jego trzecich urodzin przypada np. w lutym, dziecko może przebywać w żłobku lub klubie do 31 sierpnia.

Reklama

Jednak w niektórych sytuacjach możliwe jest przedłużenie okresu pobytu dziecka do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przewiduje to ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawa żłobkowa). Jest to dozwolone w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka edukacją przedszkolną. Przepisy nie określają jednak wprost, jakich sytuacji to dotyczy. Takim powodem może być np. brak miejsc w samorządowym przedszkolu, brak na terenie gminy prywatnej placówki, konieczność dowożenia dziecka do przedszkola na terenie innej gminy. Rodzice są wtedy zobowiązani do przedstawienia podmiotowi prowadzącemu żłobek, np. gminie lub osobie fizycznej, oświadczenia o przeszkodach w umieszczeniu dziecka w przedszkolu. Prowadzący żłobek lub klub nie ma też obowiązku objęcia opieką każdego starszego dziecka. Taka decyzja może być uzależniona od liczby wolnych miejsc lub liczby młodszych dzieci, które czekają na miejsce w placówce.

Ta sama regulacja, która pozwala starszym maluchom na przebywanie w żłobku lub klubie dziecięcym, dotyczy też tych dzieci, którymi zajmuje się dzienny opiekun w swoim domu oraz legalnie zatrudniona niania. Również za nianię ZUS będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli pod jej opieką znajdzie się dziecko, które ma ukończone trzy lata.

Michalina Topolewska

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).