Reklama
Wszyscy rodzice bez względu na osiągane dochody mogą otrzymać jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka w wysokości tysiąca złotych. Muszą jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jedno badanie w trakcie ciąży.

1 Sprawdź, jakim osobom przysługuje świadczenie

O becikowe mogą się ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Takim opiekunem jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. Organem właściwym do wypłaty becikowego są urząd gminy, miasta lub ośrodek pomocy społecznej, której na zlecenie gminy prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych. Gminą właściwą do wypłaty świadczeń jest ta, która jest miejscem zamieszkania rodzica. Rodzic nie musi być w niej zameldowany.

2 Wypełnij wniosek o przyznanie świadczenia po urodzeniu dziecka

Przepisy nie określają jednolitego wzoru druku, który trzeba złożyć, aby otrzymać becikowe. Niektóre gminy przygotowały same wzór, który można pobrać osobiście w urzędzie lub wydrukować ze strony internetowej. Jeżeli taki wzór nie został przez gminę opracowany, rodzic powinien złożyć podanie o przyznanie tego świadczenia. O becikowe można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub, jeżeli dziecko znajduje się pod opieką prawną lub faktyczną, w ciągu 12 miesięcy od objęcia opieką prawną lub przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3 Zbierz wymagane dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku

Przy składaniu wniosku niezbędne jest dołączenie do niego dodatkowych dokumentów. Są to dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o pomoc, np. dowód osobisty, oraz skrócony akt urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka). Aby do wniosku mogły być dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów. Rodzic składa też pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe przez drugiego rodzica. Ponadto dołączyć trzeba zaświadczenie lekarskie potwierdzające jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Może je wystawić lekarz lub położna. Jego wzór nie jest określony przepisami, lekarz nie może też od przyszłej matki wymagać dostarczenia tego druku. Zaświadczenie nie jest wymagane od opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, gmina może wymagać jeszcze jedno oświadczenie stwierdzającego, że rodzic nie pobrał tego świadczenia za granicą.

4 Odbierz z gminy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

Gmina na wydanie decyzji i wypłatę świadczeń ma 30 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli wniosek został wypełniony prawidłowo i dołączone zostały do niego wszystkie dokumenty. Jeżeli jednego z nich będzie brakować, gmina wyznaczy dodatkowy termin na jego dostarczenie. Rodzic będzie miał na to od 14 do 30 dni. Jeżeli nie dostardczy tych dokumentów, gmina nie rozpatrzy wniosku. Przyznane becikowe można odebrać osobiście lub otrzymać na konto, jeżeli rodzic zaznaczył, że chce mieć w ten sposób wypłaconą pomoc. Jeżeli gmina wyda decyzję, w której odmówi przyznania pomocy, można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
michalina.topolewska@infor.pl