GUS podał wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach domowych z jednego ha przeliczeniowego za 2010 rok. Wyniósł on 2278 zł, czyli miesięcznie jest to 189,8 zł. Dochód ten jest wyższy w porównaniu z dochodem za 2009 r. Wynosił on wtedy 1908 zł (miesięcznie 159 zł).

Reklama

Podana przez GUS kwota jest niezbędna dla wyliczenia dochodu osób prowadzących gospodarstwo rolne, które chcą ubiegać się o świadczenia rodzinne na rozpoczynający się 1 listopada nowy okres zasiłkowy. W ich przypadku dochodem z jednego hektara przeliczeniowego jest miesięczny dochód ogłaszany przez GUS.

W związku z tym rodzic, składając wniosek o świadczenia na dzieci, musi dołączyć zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, która jest wyrażona w liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych. Może też od 1 lipca, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa deregulacyjna, napisać ją w oświadczeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Gmina pomnoży tę liczbę przez kwotę dochodu ogłoszonego przez GUS, a następnie podzieli przez liczbę miesięcy w roku i osób w rodzinie. W ten sposób sprawdzi, czy spełnione jest kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie świadczeń. Wynosi ono 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

W przypadku gdy członkowie rodziny osiągają też dochody pozarolnicze, są one sumowane z tymi pochodzącymi z gospodarstwa. Ustalając dochód rodziny z gospodarstwa rolnego, do jego powierzchni wlicza się też obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w art. 8a ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Należy do nich m.in. oddanie gospodarstwa w dzierżawę w związku z otrzymywaniem renty określonej w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich, finansowanej z pieniędzy unijnych.

Podana przez GUS kwota dochodu jest też brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

2,8 mln dzieci otrzymało zasiłki w II kwartale tego roku.