Od 1 stycznia 2009 roku rodzice mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów, jakie ponoszą w związku z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Reklama

Jest to możliwe, jeżeli w zakładzie pracy istnieje ZFŚS. Pracownik musi także sprawdzić, czy regulamin ZFŚS przewiduje możliwość przyznania dofinansowania dopłat do przedszkola. Brak zapisu w regulaminie uniemożliwi bowiem wykorzystanie środków ZFŚS w tym celu.

Pracodawca może zdecydować o wprowadzeniu zmian do regulaminu, ale musi je uzgodnić ze związkiem zawodowym. Jeżeli zakład pracy nie jest uzwiązkowiony – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Zmiany wejdą w życie w terminie 2 tygodni od daty ich ogłoszenia załodze w trybie zwyczajowo przyjętym. Przyznanie dofinansowania należy też uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).